RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kako je u pogledu načina utvrđivanja cijene sata nestručne tuđe pomoći i njege u sudskoj praksi došlo do nejedinstvene primjene zakona a time i do nejednakosti pravnih subjekata pred zakonom, autor u ovom članku ukazuje na potrebu da Vrhovni sud RH promptno, korištenjem zakonskih ovlaštenja kojima raspolaže, utječe na ujednačavanje sudske prakse.

  1. Troškovi potrebe za tuđom pomoći i/ili njegom kao pravno priznati oblik naknade imovinske štete – pravna podloga
  2. Nužnost razlikovanja stručne i nestručne usluge tuđe pomoći i/ili njege
  3. Nestručna usluga tuđe pomoći i/ili njege
  4. Pravilan način utvrđivanja cijene sata nestručne tuđe pomoći i/ili njege
  5. Judikatura Vrhovnog suda
  6. Kritika judikature sudova nižeg stupnja
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)