RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Skradina

NN br. 129/2017, 22.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Pregrade

NN br. 129/2017, 22.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Novog Marofa

NN br. 129/2017, 22.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Iloka

NN br. 129/2017, 22.12.2017

Opširnije

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

NN br. 129/2017, 22.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

NN br. 129/2017, 22.12.2017

Opširnije

Uredba o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

NN br. 129/2017, 22.12.2017

Opširnije

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Tribunj

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Draž

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Čaglin

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Bizovac

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Andrijaševci

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Slunja

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Ozlja

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Labina

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Drniša

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2018. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2018. godinu

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Burze

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN br. 128/2017, 21.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Rakovec

NN br. 127/2017, 20.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Sveta Nedelja

NN br. 127/2017, 20.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Preseka

NN br. 127/2017, 20.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Rovinja – Rovigno

NN br. 127/2017, 20.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Novske

NN br. 127/2017, 20.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca

NN br. 127/2017, 20.12.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

NN br. 127/2017, 20.12.2017

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2017.

NN br. 127/2017, 20.12.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o radu

NN br. 127/2017, 20.12.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

NN br. 127/2017, 20.12.2017

Opširnije

Zakon o prestanku važenja Zakona o umirovljeničkom fondu

NN br. 127/2017, 20.12.2017

Opširnije

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN br. 127/2017, 20.12.2017

Opširnije

Zakon o reviziji

NN br. 127/2017, 20.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Podgorač

NN br. 126/2017, 18.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Negoslavci

NN br. 126/2017, 18.12.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Svetvinčenat

NN br. 126/2017, 18.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Brdovec

NN br. 126/2017, 18.12.2017

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)