RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Omiša

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Općine Marija Gorica

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2019.

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakono izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi

NN br. 120/2019, 09.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN br. 120/2019, 09.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 120/2019, 09.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli

NN br. 120/2019, 09.12.2019

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Rovinja

NN br. 119/2019, 06.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Petlovac

NN br. 119/2019, 06.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Crikvenice

NN br. 119/2019, 06.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

NN br. 119/2019, 06.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 116/2019, 29.11.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 116/2019, 29.11.2019

Opširnije

Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom

NN br. 116/2019, 29.11.2019

Opširnije

Pravilnik o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu

NN br. 116/2019, 29.11.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka

NN br. 115/2019, 27.11.2019

Opširnije

Odluka o porezima Grada Zadra

NN br. 113/2019, 22.11.2019

Opširnije

Pravilnik o višestrukoj sukladnosti

NN br. 113/2019, 22.11.2019

Opširnije

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020.

NN br. 113/2019, 22.11.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

NN br. 110/2019, 15.11.2019

Opširnije

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

NN br. 110/2019, 15.11.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2019.

NN br. 109/2019, 13.11.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

NN br. 109/2019, 13.11.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima

NN br. 109/2019, 13.11.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

NN br. 109/2019, 13.11.2019

Opširnije

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

NN br. 108/2019, 08.11.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

NN br. 107/2019, 07.11.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Orle

NN br. 107/2019, 07.11.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja

NN br. 106/2019, 06.11.2019

Opširnije

Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize

NN br. 106/2019, 06.11.2019

Opširnije

Uredba o visini minimalne plaće

NN br. 106/2019, 06.11.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 104/2019, 30.10.2019

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2019.

NN br. 104/2019, 30.10.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu

NN br. 102/2019, 25.10.2019

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)