RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti)

Narodne novine br.65/2020. od 03.06.2020.

 

Objavljen je Kodeks etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2018., kojega je pripremio Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA), u izvorniku objavila Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants, IFAC), a Hrvatska revizorska komora uz odobrenje IFAC-a prevela na hrvatski jezik.

Kodeks se može vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)