RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca

Narodne novine br.52/2020. od 29.04.2020.

 

U Odluci o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca (Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca br. 11/19.), (Nar. nov., br. 129/19.) u članku 3. postotak »8%«, zamjenjuje se postotkom »5%«.

Glava II. POREZ NA POTROŠNJU« briše se.

Članak 4., briše se.

Ova Odluka stupa na snagu 25. travnja 2020., a primjenjuje se od 1. siječnja 2021., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. svibnja 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)