RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

Narodne novine br.50/2020. od 24.04.2020.

 

      U Pravilniku o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (Nar. nov., br. 1/16. i 93/17.) iza članka 15. dodaje se naslov iznad članka i novi članak 15.a koji glase:

»Rokovi za dostavu dokumentacije u posebnim okolnostima

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz članka 34.a Zakona, iznimno od rokova propisanih ovim Pravilnikom, za dostavljanje financijskih izvještaja i druge računovodstvene dokumentacije čija je obveza predaje propisana odredbama Zakona i ovoga Pravilnika, primjenjuju se rokovi propisani Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., broj 43/20.).«.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. travnja 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)