RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske

Narodne novine br.48/2020. od 21.04.2020.

 

      U Odluci o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 33/20.) u točki II. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Ova Odluka primjenjuje se do 18. svibnja 2020. godine.«

U točki IV. riječi: »i primjenjuje se 30. dana« brišu se.

Ova Odluka stupa na snagu 21. travnja 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)