RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Grada Našica

Narodne novine br.46/2020. od 15.04.2020.

 

      U Odluci o lokalnim porezima Grada Našica (Službeni glasnik Grada Našica, br 9/19.) u naslovu Opće odredbe u stavku 1. riječi »i poreza na potrošnju« i »poreza na potrošnju« brišu se.

      U članku 1. stavku 1. točka 2. »porez na potrošnju« briše se.

      Podnaslov 2. »Porez na potrošnju« i članak 3. i 4. brišu se.

      Ova Odluka stupa na snagu 31. ožujka 2020., a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)