RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Narodne novine br.98/2019. od 16.10.2019.

 

      U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13. i 137/13.) u članku 15. stavku 1. riječi: »ured državne uprave nadležan za poslove socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na socijalnu skrb«.

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)