RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Varaždina

Narodne novine br.72/2019. od 31.07.2019.

 

       U Odluci o porezima Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina br. 9/17. i 1/18. i Nar. nov., br. 99/17. i 23/18.) mijenja se članak 7. stavak 12. tako da glasi:

»Gradonačelnik može radi poticanja gospodarstva i turizma u gradskoj jezgri Grada, a na temelju mišljenja upravnog odjela nadležnog za gospodarstvo i turizam i Turističke zajednice Grada Varaždina, donijeti zaključak kojim će se osloboditi obrtnike, trgovačka društva i udruge sa sjedištem ili prebivalištem na području Grada Varaždina, plaćanja poreza na korištenje javne površine do 3 m2 za izlaganje i promociju robe i usluga ispred svojih poslovnih prostora.«

      Ova Odluka stupa na snagu 24. srpnja 2019. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)