RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Narodne novine br.70/2019. od 24.07.2019.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. – pročišćeni tekst, 25/13. i 89/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

      Odredba članka 295. stavka 2. Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. – pročišćeni tekst, 25/13. i 89/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) primjenjivat će se i na postupke koji su pokrenuti prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 25/13.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. rujna 2019.,  a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)