RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naputak o podacima koje sadrži izvješće o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad

Narodne novine br.68/2019. od 17.07.2019.

 

      Naputkom se propisuju podaci koje sadrži izvješće čelniku tijela nadležnog za inspekciju rada, odnosno glavnom državnom inspektoru o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad.

      Danom stupanja na snagu ovoga Naputka prestaje važiti Naputak o podacima koji sadrže izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika (Nar. nov., br. 119/14.).

      Ovaj Naputak stupa na snagu 25. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)