RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o vodnim uslugama

Narodne novine br.66/2019. od 10.07.2019.

 

      Zakonom se uređuju institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga, cijena vodnih usluga, pravni položaj i održivo poslovanje isporučitelja vodnih usluga, djelovanje Vijeća za vodne usluge te druga pitanja povezana s pružanjem vodnih usluga.

      Na pitanja koja se uređuju ovim Zakonom primjenjuju se i zakon kojim se uređuju trgovačka društva i zakon kojim se uređuje sudski registar, osim kad je to ovim Zakonom drukčije uređeno.

      Stupanjem na snagu općih uvjeta isporuke vodnih usluga prestaju važiti odluke o priključenju donesene na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (Nar. nov., br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.) kao i odluke o priključenju donesene na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.).

     Do stupanja na snagu propisa koji se donose temeljem ovoga Zakona ostaju na snazi propisi i drugi provedbeni akti doneseni na temelju Zakona o vodama (Nar. nov., br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.), i to:

1. Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koja cijena vodnih usluga pokriva (Nar. nov., br. 112/10.),

2. Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (Nar. nov., br. 112/10.),

3. Uredba o uslužnim područjima (Nar. nov., br. 67/14.),

4. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (Nar. nov., br. 28/11. i 16/14.) i

5. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (Nar. nov., br. 28/11. i 16/14.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 18. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)