RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o zemljišnim knjigama

Narodne novine br.63/2019. od 28.06.2019.

 

      Zakonom se uređuje ustrojstvo, uređenje, vođenje i čuvanje zemljišnih knjiga, određuje predmet i vrste upisa te vođenje zemljišnoknjižnih postupaka.

      O pravnom stanju nekretnina na području Republike Hrvatske, mjerodavnom za pravni promet, vode se zemljišne knjige, ako za neka zemljišta nije što posebno određeno.

      U zemljišne knjige upisuju se stvarna prava na zemljištima, a i druga prava za koja je to posebnim zakonima određeno.

      U zemljišne knjige upisuju se i druge činjenice važne za pravni promet za koje je to posebnim zakonima određeno.

      Kad je upis u zemljišne knjige pretpostavka stjecanja, promjene, ograničenja i prestanka prava na zemljištima, određuje se posebnim zakonom.

      Rokovi koji teku sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 60/13. i 108/17.) nastavljaju teći u skladu s odredbama toga Zakona i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

      Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 60/13. i 108/17.), osim odredbe članka 85. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 55/13.) koja prestaje važiti stupanjem na snagu Uredbe o tarifi sudskih pristojbi.

      Ovaj Zakon stupa na snagu 5. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)