RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Narodne novine br.62/2019. od 26.06.2019.

 

       Pravilnikom se propisuju obrazac zahtjeva i potrebni prilozi i dokazi koji se prilažu uz zahtjev za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova), oblik i način vođenja Upisnika OPG-ova, sadržaj podataka iz Upisnika OPG-ova koji se javno objavljuju te sadržaj podataka čije se korištenje u personaliziranom i depersonaliziranom obliku omogućuje za službeno korištenje drugim javnim tijelima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili lokalnim akcijskim grupama za potrebe lokalnih i regionalnih strategija i planiranje projekata, obrazac popisa proizvodnih resursa koji se moraju upisati u Upisnik OPG-ova i dokazi o njihovu raspolaganju koji se podnose prilikom upisa u Upisnik OPG-ova, detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u s popisom zanimanja tradicijskih obrta i vještina potrebnih za obavljanje pojedine dopunske djelatnosti te dokazi o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u koji se podnose prilikom upisa u Upisnik OPG-ova, način vođenja evidencija o proizvodnji i prodaji proizvoda proizvedenih na OPG-u i o pruženim uslugama OPG-a te način i rokovi izvještavanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) o proizvodnji i prodaji proizvoda proizvedenih na OPG-u i o pruženim uslugama OPG-a te način provedbe upisa podataka i evidentiranja promjena podataka u Upisniku OPG-ova.

      Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (Nar. nov., br. 76/14.) i Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Nar. nov., br. 76/14. i 82/14.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)