RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka

Narodne novine br.58/2019. od 12.06.2019.

 

      Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Iloku, obveznici plaćanja, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

      Porezi Grada Iloka su:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka (Nar. nov., br. 105/17. i Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 14/17.) i Odluka o izmjenama odluke o lokalnim porezima Grada Iloka (Nar. nov., br. 129/17. i Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 20/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)