RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci

Narodne novine br.56/2019. od 05.06.2019.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16. i 101/17.).

      Općinski porezi su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

      Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci (Nar. nov., br. 114/01.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)