RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje

Narodne novine br.52/2019. od 22.05.2019.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Štefanje, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

      Općini Štefanje pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina.

      Odlukom se ukida prirez porezu na dohodak iz Odluke o općinskim porezima od 20. prosinca 2017. godine.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Službeni vjesnik Općine Štefanje br. 05/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020., osim odredbe o ukidanju prireza poreza na dohodak koja stupa na snagu 1. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)