RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Narodne novine br.52/2019. od 22.05.2019.

 

      Zakonom se, po modelu destinacijske menadžment organizacije, uređuje sustav turističkih zajednica, ustrojstvo, zadaće i način rada turističkih zajednica te osnovna načela njihova financiranja i gospodarenja.

      Turističke zajednice su organizacije koje djeluju po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnivaju se radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane.

      Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. turistička destinacija (u daljnjem tekstu: destinacija) se definira kao tržišno i turistički valorizirana prostorna cjelina koja predstavlja cilj turističkih putovanja i obuhvaća područje jedne ili više jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave,

2. destinacijska menadžment organizacija se definira kao organizacija koja okuplja dionike javnog, privatnog i civilnog sektora radi strateškog i operativnog upravljanja destinacijom i ostvarivanja zajedničke, prethodno usuglašene, vizije i

3. načelo destinacijskog menadžmenta podrazumijeva turističke aktivnosti dionika, unutar svrsishodne poslovne suradnje, a radi stvaranja integriranog i konkurentnog destinacijskog proizvoda.

      Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i završiti po odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Nar. nov., br. 152/08.).

      Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Nar. nov., br. 152/08.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020., osim odredbi članka 22. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)