RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjena Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Narodne novine br.40/2019. od 19.04.2019.

 

       U Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 91/13., 119/13., 18/14., 119/14., 135/14., 144/14., 17/15., 139/15., 63/16. i 99/17.) u točki IV. stavak 10. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 9. ove točke, za osiguranike koji su imali ranije ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje kod Zavoda ili kod drugog osiguratelja, a koji su Zavodu podnijeli ponudu za sklapanje novog ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka važenja prethodne police dopunskog zdravstvenog osiguranja, prava i obveze iz ugovora počinju vrijediti s danom sklapanja ugovora.«.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)