RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima

Narodne novine br.39/2019. od 17.04.2019.

 

      Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (Nar. nov., br. 130/13.).

      Ova Uredba stupa na snagu 25. travnja 2019. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)