RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Narodne novine br.39/2019. od 17.04.2019.

 

       Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13. i 20/17.).

       Ovaj Zakon stupa na snagu 25. travnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)