RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama Zakona o trgovini

Narodne novine br.32/2019. od 29.03.2019.

 

       U Zakonu o trgovini (Nar. nov., br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13. i 30/14.) u članku 66. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.«.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»Prekršajni postupak za prekršaje propisane člancima 71.a i 71.b ovoga Zakona u prvom stupnju vodi Ministarstvo financija, Carinska uprava, ako se postupak vodi na temelju prijave ili optužnog prijedloga Ministarstva financija, Carinske uprave.«.

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)