RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Klenovnik

Narodne novine br.18/2018. od 23.02.2018.

 

      U Odluci o općinskim porezima (Nar. nov., 75/17. i Službeni vjesnik Varaždinske županije 37/17.) članak 2. briše se.

      Podnaslov VI. Porez na nekretnine i članak 19. briše se.

      Članak 20. briše se.

      Članak 22. stavak 1. briše se.

      Članak 23. briše se.

      Ova Odluka stupa na snagu 3. ožujka 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)