RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o porezima Općine Borovo (pročišćeni tekst)

Narodne novine br.16/2018. od 16.02.2018.

 

     Odlukom se utvrđuju vrste poreza Općine Borovo, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu s Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16.).

     Porezi Općine Borovo su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuću za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

     Općina Borovo dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine koje se nalaze na području Općine Borovo.

     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Borovo objavljena u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije br. 07/02., 21/07. i 21/14. i Nar. nov., br. 105/02.

     Ova Odluka stupa na snagu 4. listopada 2017., osim odredbi o prirezu poraza na dohodak koje stupaju na snagu 1. ožujka 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)