RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Štitar

Narodne novine br.16/2018. od 16.02.2018.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Štitar, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

      Općinski porezi Općine Štitar su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

     Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Štitar, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 09/07.

     Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)