RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluku o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Podgora

Narodne novine br.12/2018. od 07.02.2018.

 

      U Odluci o lokalnim porezima Općine Podgora (Nar. nov., br. 47/17. i Glasnik Općine Podgora br. 5/17.) u članku 2. stavku 1. iza točke 4. stavlja se točka, a točka 5. briše se.

      U glavi II. odjeljak 5. »Porez na nekretnine« i članak 15. brišu se.

      U članku 16. stavku 2. iza točke 3. umjesto zareza dodaje se slovo » i«, a tekst: » i 5.« briše se.

      U članku 17. iza točke 3. umjesto zareza dodaje se slovo » i«, a tekst: » i 5.« briše se.

      U članku 20. stavak 2. briše se.

      Ova Odluka stupa na snagu 19. prosinca 2017. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)