RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o porezima Općine Negoslavci

Narodne novine br.12/2018. od 07.02.2018.

 

     Odlukom se utvrđuju vrste poreza Općine Negoslavci, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu s Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16.).

      Porezi Općine Negoslavci su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuću za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

      Općina Negoslavci dužna je uvesti porez na nekretnine koje se nalaze na području Općine Negoslavci.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Negoslavci objavljena u Službenom vjesniku VSŽ-a br. 5/02. s naknadnim izmjenama.

      Ova Odluka stupa na snagu 25. listopada 2017., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. ožujka 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)