RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Hrvatska Dubica

Narodne novine br.12/2018. od 07.02.2018.

 

      Odlukom o općinskim porezima Općine Hrvatska Dubica utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja poreza, porezne osnovice i stope, visina, te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji pripadaju Općini Hrvatska Dubica, a koji se obračunavaju i plaćaju po posebnom zakonu, drugim propisima i ovoj Odluci.

      Općini Hrvatska Dubica pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Službeni vjesnik br. 14/07. i 17/15.) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (Nar. nov., br. 22/15.).

      Ova Odluka stupa na snagu 27. prosinca 2017., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. ožujka 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)