RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o porezima Općine Garčin

Narodne novine br.12/2018. od 07.02.2018.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16.).

      Općinski porezi su:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor,

4. Porez na korištenje javnih površina,

5. Porez na nekretnine.

       Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Garčin objavljena u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije, br. 16/01. i Nar. nov., br. 2/02.

       Ova Odluka stupa na snagu 21. srpnja 2017., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. ožujka 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)