RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Omiša

Narodne novine br.8/2018. od 24.01.2018.

 

U Odluci o gradskim porezima (Nar. nov., br. 84/17., Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09., 9/10., 2/13. i 10/13.) u članku 2. točka 5. se briše.

Članak 10. se briše.

Članak 16. se briše.

Članak 17. mijenja se i glasi: »Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Omiša«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.«

Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)