RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Narodne novine br.8/2010. od 15.01.2010.

 

Izmjene i dopune odnose se na:

 • MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja
 • MRS 7 – Izvještaj o novčanim tokovima
 • MRS 12 – Porezi na dobit
 • MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema
 • MRS 21 – Učinci promjena tečajeva stranih valuta
 • MRS 27 – Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji
 • MRS 28 – Ulaganja u pridružena društva
 • MRS 31 – Udjeli u zajedničkim pothvatima
 • MRS 32 – Financijski instrumenti: prezentiranje
 • MRS 33 – Zarada po dionici
 • MRS 34 – Financijsko izvještavanje o razdobljima unutar godine
 • MRS 36 – Umanjenje imovine
 • MRS 37 – Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina
 • MRS 38 – Nematerijalna imovina
 • MRS 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje
 • MSFI 1 – Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
 • MSFI 2 – Isplate s temelja dionica
 • MSFI 3 – Poslovna spajanja
 • MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i ukinuti dijelovi poslovanja
 • MSFI 7 – Financijski instrumenti: objavljivanje

 

Ove izmjene odnose se samo na obveznike primjene MSFI-a odnosno velike poduzetnike i obveznike čije su dionice uvrštene na organizirano tržište vrijednosnih papira ili se očekuje priprema za njihovo uvrštenje.

Novi standardi s izmjenama i dopunama primjenjuju se za sastavljanje i prezentiranje godišnjih financijskih izvještaja za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2010.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)