RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2010. godini

Narodne novine br.5/2010. od 11.01.2010.

 

Naredbom se propisuje mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda, u obveznom mirovinskom osiguranju ako u RH ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.

Visina mjesečne osnovice određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za sva obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi (Nar. nov., br. 7/2009.).

Naredba je stupa na snagu 11.siječnja 2010., a primjenjuje se od 1. siječnja 2010.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)