RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Vještačenje radi procjene vrijednosti pokretnina

Predmet: S obzirom na veliki broj i prirodu pokretnina potrebno je izvršiti procjenu (barem za neke pokretnine ukoliko je to moguće) po vještaku odgovarajuće struke (vještak za procjenu umjetnina).

Broj presude: Rev 578/2019-6, od 24. rujna 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Budući da je pogrešna primjena odredbe čl. 261. st. 3. ZPP bila od utjecaja na donošenje pravilne i zakonite odluke, drugostupanjski sud koji je otklonio žalbene tvrdnje o počinjenju bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 1. u vezi čl. 261. st. 3. ZPP i sam je počinio tu povredu. S obzirom da je osnovan revizijski razlog bitne povrede odredaba parničnog postupka valjalo je na temelju odredbe čl. 394. st. 1. ZPP ukinuti nižestupanjske presude i predmet vratiti prvostupanjskom sudu u tom dijelu na ponovno suđenje.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)