RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Utvrđenje prava vlasništva – pasivna legitimacija

Predmet: Kada je predmet postupka utvrđenje prava vlasništva na novoformiranoj čestiti koja nije upisana u zemljišnoj knjizi, ali su upisane čestice od kojih je ista nastala, u postupku utvrđivanja prava vlasništva pasivno legitimirani su zemljišnoknjižni vlasnici svih čestica od kojih je nastala, a na tuženoj strani moraju nužno biti obuhvaćeni svi suvlasnici, te suvlasnici imaju položaj nužnih suparničara i stoga svi moraju sudjelovati u postupku.

Broj presude: Gž-3176/2018-2, od 24.rujna 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Prema tome u situaciji kada tužitelj tužbom nije obuhvatio sve suvlasnike posebnih dijelova nekretnine, a tužbenim zahtjevom traži utvrđenje vlasništva novoformirane čestice, u koju ulazi i dio nekretnina upisanih kao vlasništvo Republike Hrvatske, odnosno kao općenarodna imovina, time bi bez znanja tih vlasnika, promijenio i njihov vlasnički dio. Stoga su u konkretnom slučaju, kako je to već navedeno, zemljišnoknjižni vlasnici nekretnina, dijelovi kojih ulaze u sastav novoformirane čestice, nužni suparničari.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)