RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Smetanje posjeda nekretnine

Predmet: Budući da se posjed stvari razlikuje od posjeda prava, u konkretnoj pravnoj situaciji kada tužitelji činjenično tvrde i sud prvog stupnja utvrđuje da su tužitelji faktično izvršavali sadržaj prava služnosti prolaza i provoza po spornom dijelu predmetnih nekretnina (posjed prava) nije se moglo udovoljiti tužbenom zahtjevu radi smetanja posjeda nekretnine.

Broj presude: Gž-318/2019-2, od 8.ožujka 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Budući da se posjed stvari (članak 10. stavak 1. ZV-a) razlikuje od posjeda prava (članak 10. stavak 5. ZV-a, na posjed prava tek se na odgovarajući način primjenjuju odredbe o posjedu stvari), u konkretnoj pravnoj situaciji kada tužitelji činjenično tvrde i sud prvog stupnja utvrđuje da su tužitelji faktično izvršavali sadržaj prava služnosti prolaza i provoza po spornom dijelu predmetnih nekretnina (posjed prava) nije se moglo udovoljiti tužbenom zahtjevu radi smetanja posjeda nekretnine.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)