RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 1.2020, str. 15

Passenger Cars with Purchase Value above HRK 400,000.00

rrif - 1.2020, str. 19

When purchasing passenger cars with a purchase value above HRK 400,000.00, which will be used for personal transport, a deduction of 50% of the pre-tax is allowed. The same percentage of the pre-tax deduction is also allowed in the invoice for the costs of using the vehicle. In the case of passenger cars used for performing specific activities, such as e.g.  renting, pre-tax deductions are allowed in full amount regardless of their value.

The amount of the purchase value of passenger cars for personal transport exceeding HRK 400,000.00 is shown in the amortization calculation, since the amount of amortization calculated at the cost of up to HRK 400,000.00 is divided in the ratio of 50: 50 (50% recognized cost and 50% unrecognized cost) if a salary in kind is not calculated and the amortization of the purchase value in excess of HRK 400,000.00 is wholly unrecognized regardless of the possible calculation of the salary in kind. The tax position of the cost of using passenger cars with a purchase value exceeding HRK 400,000.00 is not affected by their value, since they are split in the ratio of 50: 50 unless a salary in kind is calculated based on their use.

Porez na dobitak

rrif - 1.2020, str. 27

      U ovom se praktikumu bilježe plaćanja i obračun poreza na dobitak bez obzira na to je li proračunska osoba obveznik poreza na dobitak na temelju obračuna ili paušalno. Neke od proračunskih osoba su i obveznici poreza na dobitak te moraju podnijeti prijavu poreza na dobitak za 2019. godinu ili ga plaćaju prema rješenju o paušalnom oporezivanju. Tijekom godine bilježe se plaćanja predujmova, u što se uključuje i onaj koji je početkom 2020. godine plaćen za 2019. godinu.

1. Porez na dobitak

Otpis potraživanja za prihode te otpis obveze

rrif - 1.2020, str. 30

     U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva objašnjavaju knjiženja otpisa potraživanja za prihode te otpis obveze prema dobavljaču. Otpis potraživanja za prihode ne mora uvijek rezultirati zaduživanjem rashoda stoga što se mora pratiti je li riječ o potraživanjima za recipročne ili nerecipročne prihode. Zaduživanju računa dobavljača stoga što se prethodno iskazana obveza neće platiti, mora se oprezno provoditi jer to može biti posljedica zastare potraživanja vjerovnika ili možda otpust duga. Riječ je, u biti, o različitim institutima iz posebnog zakona.

1. Otpis potraživanja za prihode
2. Zastarjele obveze

Plaće u 2020. godini

rrif - 1.2020, str. 32

      U okviru četvrtog kruga porezne reforme izmijenjene su i dopunjene odredbe Zakona o porezu na dohodak od kojih posebnu pozornost izazivaju promjene odredaba koje se odnose na plaće i ostale primitke ostvarene nesamostalnim radom jer su najosjetljivija ne samo porezna nego i socijalna kategorija osobne naravi.
      Na raskrižju dviju godina kada se plaća za posljednji mjesec prethodne godine isplaćuje u prvom mjesecu naredne godine, posebno treba obratiti pozornost na to da se doprinosi iz i na plaću obračunavaju prema važećim propisima za prethodnu godinu, a porez na dohodak i prirez prema propisima važećim u trenutku isplate plaće i ostalih primitaka s osnove nesamostalnog rada.
     Iako je već objavljena osnovica za obračun doprinosa za osiguranike po svima osnovama socijalnog osiguranja u 2020. godini, pri obračunu plaće za prosinac 2019. godine koja se isplaćuje u siječnju 2020. godine primjenjuju se osnovice važeće u 2019. godini, a porez na dohodak obračunava se prema novim odredbama Zakona o porezu na dohodak. U nastavku godine, počinjući od veljače kada će se isplaćivati plaća za siječanj 2020. godine, primjenjivat će se ne samo nove odredbe Zakona o porezu na dohodak nego i nove osnovice za obračun doprinosa. Sve o obračunu plaća u 2020. pišemo u ovom članku.

1. Kako obračunati doprinose i porez na dohodak na plaću u 2020. godini
2. Osobni odbitci u 2020. godini
3. Rokovi za uplatu doprinosa poreza na dohodak i prireza iz plaće i na plaću
4. Obračun plaće u 2020. godini
5. Primjena najniže osnovice za plaćanje doprinosa
6. Primjena najniže osnovice za plaćanje doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
7. Primjena najviše mjesečne osnovice
8. Primjena najviše godišnje osnovice
9. Plaće hrvatskih ratnih vojnih invalida
10. Poduzetnička plaća u 2020. godini
11. Oporezivanje plaća radnika s prebivalištem na potpomognutom području I. skupine u Gradu Vukovaru
12. Radni i neradni dani i sati u 2020. godini

Minimum Salary in 2020

rrif - 1.2020, str. 48

The minimum salary is defined as the lowest monthly amount of the gross salary to which a worker is entitled for full-time work. In 2020, the minimum gross salary will be HRK 4,062.51. The article presents the application of the minimum salary.

Insight into Used Personal Exemption and Paid Non-Taxable Income

rrif - 1.2020, str. 54

One of the objectives of the Act on the Amendments to the Income Tax Act (Official Gazette 121/19 - hereinafter referred to as the Act), which became effective on 1 January 2020, in addition to reducing the overall tax and labour burden and increasing the disposable income of natural persons has also reduced the administrative burden to taxpayers. Considering that without changes to the provisions of the Act or without a statement by the employees, in accordance with the Act on Implementation of the General Data Protection Regulation (Official Gazette, 42/18), due to the protection of personal data of taxpayers, it was not possible to provide the current employer with information on the payments of former employers . The Amendments to the Act provide access to the employee tax card (Form PK) and to those employers where the worker is no longer employed, and to view the amount of monthly personal exemption used, including the possibility of employers to see the non-taxable employee benefits paid in the current year.

Income and Insurance of Management Board Members and Liquidators in 2020

rrif - 1.2020, str. 56

As of January 1, 2020 the contributions for members of the  management board and liquidators are to be settled on the new statutory bases for compulsory insurance. The new bases refer to the contributions to be paid for January. The monthly basis for the calculation of contributions is determined on the basis of a statistically determined average salary. The average gross salary per person paid in legal entities of the Republic of Croatia for the period January - August 2019 (Official Gazette 104/19), according to which the bases for the payment of contributions on all bases of compulsory insurance were determined, for the year of 2020 is HRK 8,742.00.

Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH

rrif - 1.2020, str. 67

      Plaćanje predujma poreza na dohodak iz plaća izaslanih radnika se, u pravilu, obavlja u skladu s Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji imaju prednost pred poreznim propisima RH. Ako se prema navedenom ugovoru porez na dohodak iz plaće izaslanog radnika plaća u RH, u tom slučaju poslodavac izvješćuje Poreznu upravu o plaćenom porezu i prirezu putem Obrasca JOPPD. No, ako je tim ugovorom uređeno da se predujam poreza na dohodak plaća u državi izaslanstva, poslodavac je o tome bio obvezan izvijestiti Poreznu upravu putem Obrasca INO-Izjava, Poreznu upravu obvezan je izvijestiti o plaćenom porezu na dohodak za svakoga izaslanog radnika u inozemstvu, putem Obrasca INO-DOH, najkasnije do 31. siječnja 2020. godine.
      Više o tome pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Oporezivanje plaća izaslanih radnika prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
3. Primjeri iskazivanja podataka na Obrascu INO-DOH
4. Kako isplaćivati dnevnice za rad na terenu za izaslane radnike

DECLARATION OF INCOME FROM INDEPENDENT WORK ABROAD

rrif - 1.2020, str. 72

The taxpayer, a resident of the Republic of Croatia, is obliged, on the principle of world income, to declare the total amount of income from self-employed work earned abroad and pay the corresponding income tax. The article presents the procedure of declaring income from self-employed work abroad in the countries with which the Republic of Croatia has signed the Contract on Avoidance of Double Taxation and in the countries with which there is no such a Contract signed.

Novosti u propisima o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine

rrif - 1.2020, str. 77

      Izmjene Zakona o PDV-u koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine većim su dijelom posljedica usklađivanja s Direktivom Vijeća (EU) 2018/1910 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava PDV-a za oporezivanje trgovine među državama članicama. Međutim, značajne novosti u primjeni oslobođenja kod isporuka dobara unutar EU-a donosi primjena Provedbene Uredbe vijeća (EU) 2018/1912 od 4. prosinca 2018. godine čije odredbe nisu ugrađene u izmjene Zakona o PDV-u nego se izravno primjenjuju na transakcije unutar Zajednice.
      Nadalje, izmjenom Pravilnika o PDV-u detaljnije se objašnjavaju odredbe izmjene Zakona o PDV-u, kako u vezi s novim odredbama pri oporezivanju trgovine među državama članicama tako i u dijelu primjene stope PDV-a na ugostiteljske usluge u tuzemstvu i ostale izmjene u prometu dobara i usluga.

1. Uvod
2. Pojednostavljenje kod aranžmana za premještanje dobara
3. Određivanje jedinstvenih kriterija za isporuke u nizu i trostrane poslove
4. Isporuke dobara iz stečajne ili likvidacijske mase
5. Mogućnost ispravka PDV-a kod promjene porezne osnovice za porezne obveznike iz EU-a i trećih zemalja
6. Promjene u primjeni stopa PDV-a – opća stopa PDV-a, ugostiteljske usluge, usluge i povezana autorska prava pisaca…
7. Brisanje uvjeta za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenesene javne ovlasti
8. Uvjeti za primjenu oslobođenja pri isporuci dobara unutar Europske unije – čl. 41. st. 1. t. a) Zakona o PDV-u
9. Posebna evidencije o primljenim računima – kada se ne treba predavati
10. Novi sadržaj obrazaca – Obrazac ZP, Obrazac P-PDV, Obrazac PDV-P i prijava usluga međunarodnoga cestovnog prijevoza putnika
11. Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn.
12. Zaključak

Sales of Goods at Fairs from VAT Viewpoint

rrif - 1.2020, str. 88

In this article, the author clarifies in which cases EU taxpayers should register for VAT purposes when selling goods at trade fairs in Croatia and Slovenia. This issue is defined depending on whether the goods are sold to taxpayers or non-taxpayers (citizens). In addition, the article provides a tabular overview of the websites of the competent tax authorities in the EU Member States where tax authorities' contact details regarding registration of foreign taxpayers for VAT purposes in those countries are available, as well as regulations, viewpoints and other registration information for VAT needs.

Isporuke u nizu prema novim odredbama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine

rrif - 1.2020, str. 94

      Porezni tretman isporuka u nizu ovisi, između ostaloga, o kretanju dobara. Budući da je riječ o materijalnom uvjetu za kvalifikaciju isporuke u nizu kao isporuke dobara unutar EU-a ili lokalne isporuke, zakonodavac Unije je propisao pravila o pripisivanju prijevoza konkretnoj isporuci u okolnostima kada je za prijevoz dobara u drugu državu članicu EU zadužen jedan od isporučitelja u nizu različit od prvog isporučitelja, a dobra se prevoze izravno od prvog isporučitelja do zadnjeg kupca u nizu.

1. Uvod
2. Pripisivanje prijevoza
3. Sudska praksa Suda EU
4. Nove odredbe o pripisivanju prijevoza
5. Zaključak

Porez po tonaži broda za 2019. godinu

rrif - 1.2020, str. 102

      Plaćanje poreza po tonaži broda umjesto poreza na dobitak kao i uvjeti potrebni za plaćanje toga poreza uređeno je odredbama čl. 429. – 429.i Pomorskog zakonika. Za plaćanje poreza po tonaži broda potrebna je prethodna prijava Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture uz predočenje odgovarajućih dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta. Za 2019. godinu porez po tonaži može plaćati samo društvo koje je do 30. lipnja 2018. godine dalo izjavu da će umjesto poreza na dobitak plaćati porez po tonaži broda na dobitak iz određenih gospodarskih djelatnosti poslovanja brodovima, kako je to uređeno čl. 429.c. Pomorskog zakonika.

1. Uvod
2. Porezni obveznik
3. Obračun porezne obveze i prijava poreza po tonaži
4. Izjava o sudjelovanju u sustavu do kraja veljače 2020. godine
5. Izjava o realizaciji godišnjeg plana ukrcaja vježbenika do 30. siječnja 2020. godine
6. Zaključak

Compensation Payment in Case of Not Employing Disabled Persons in 2020

rrif - 1.2020, str. 107

If the obligee of the employment or substitute employment does not employ sufficient number of persons with disabilities, he/she is obliged to pay the compensation in cash. The cash compensation for one quota unemployment in 2020 is HRK 1218.75 per month.

Registering Income from Abroad in INO-DOH Form

rrif - 1.2020, str. 110

All the income realised by the resident of the Republic of Croatia abroad or by the non-resident in the Republic of Croatia during 2019 subjects to taxation in the Republic of Croatia. The way of reporting such income depends on a number of facts, such as the provisions of international agreements, if they exist and the regulations in the Republic of Croatia. Although the changes of the existing regulations are aimed at easier reporting of the income from abroad in view of administration, the legal requirements covering the reports on income received from or in a foreign country are still complex.

PDV u e-trgovini i porezna reforma u Sloveniji

rrif - 1.2020, str. 122

1. Izmijenjena Direktiva o prekograničnim spajanjima i podjelama
2. EP izmijenio propise o PDV-u u e-trgovini
3. Odbačen prijedlog o javnoj objavi poreznih informacija velikih kompanija
4. Porezna reforma u Sloveniji od početka 2020. godine
5. Od 2022. godine na EU-ovu tržištu sigurnija vozila

Stručne informacije

rrif - 1.2020, str. 125
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)