RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 5.2019, str. 19

Obračun poreza po odbitku za plaćanje naknada prema društvima iz EU-a

rrif - 5.2019, str. 23

Računovodstveno praćenje tova junadi

rrif - 5.2019, str. 29

Računovodstvo uzgoja riba

rrif - 5.2019, str. 34

Knjiženje realizacije založnog prava (hipoteke)

rrif - 5.2019, str. 42

Računovodstveni praktikum – uređenje okoliša poslovne zgrade

rrif - 5.2019, str. 46

Obveza javne objave godišnjih financijskih izvještaja za podružnice inozemnih poduzetnika

rrif - 5.2019, str. 50

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 5.2019, str. 52

Komunalna naknada i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 5.2019, str. 59

Kupnja knjiga i oročenje viška novca

rrif - 5.2019, str. 60

Isplata plaće po sudskoj presudi i izvansudskoj nagodbi

rrif - 5.2019, str. 62

Isplata jubilarne nagrade

rrif - 5.2019, str. 74

Naknade za bolovanje izaslanih radnika

rrif - 5.2019, str. 82

Rad u dvjema ili u više država članica EU-a i socijalno osiguranje prema uredbama EU-a

rrif - 5.2019, str. 86

Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu

rrif - 5.2019, str. 92

Oporezivanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u – iznajmljivači građani RH

rrif - 5.2019, str. 101

Oporezivanje iznajmljivača – stranaca u RH

rrif - 5.2019, str. 117

Trošarinska izvješća, uplatni računi i visina trošarine za trošarinske proizvode

rrif - 5.2019, str. 131

Poticanje ulaganja u 2019. godini

rrif - 5.2019, str. 142

Dokumentacija o transfernim cijenama

rrif - 5.2019, str. 147

Oporezivanje isplaćenih naknada štete

rrif - 5.2019, str. 153

Izazovi i prilike tehnologije blockchaina u području oporezivanja

rrif - 5.2019, str. 158

Odbitak i povrat PDV-a na temelju ispravljenih računa

rrif - 5.2019, str. 162

Porez na digitalnu promidžbu

rrif - 5.2019, str. 169

Upravljanje kamatnim rizikom kreditnog portfelja

rrif - 5.2019, str. 171

Obračun cijene prikupljanja komunalnog otpada prema načelu „onečišćivač plaća”

rrif - 5.2019, str. 180

Zaštita putnika kod pružanja usluga turističke agencije

rrif - 5.2019, str. 186

Odgovori na pitanja iz područja trgovine

rrif - 5.2019, str. 195

Poljoprivrednici u sustavu mirovinskog osiguranja u 2019. godini

rrif - 5.2019, str. 203

Rad i boravak državljana trećih zemalja u RH

rrif - 5.2019, str. 211

Ostvarenje tražbina u stečajnom postupku

rrif - 5.2019, str. 224

Novi sustav financiranja političkog djelovanja

rrif - 5.2019, str. 229

Jednakovrijednost predmeta nabave

rrif - 5.2019, str. 234

Ekonomski najpovoljnija ponuda za poljoprivredno-prehrambene proizvode i hranu

rrif - 5.2019, str. 238

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 5.2019, str. 241

Novi propisi

rrif - 5.2019, str. 248

Stručne informacije

rrif - 5.2019, str. 252
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)