RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Samopomoć - uvodnik glavnog urednika

rrif - 10.2013, str. 15

Računovodstvo autobusa, teretnih automobila i radnih strojeva u svjetlu novoga Zakona o PDV-u

rrif - 10.2013, str. 19

Računovodstvo i porezi u isporukama rabljenog materijala i otpada

rrif - 10.2013, str. 29

Ulaganja na dugotrajnoj imovini kod proračunskih osoba

rrif - 10.2013, str. 37

ENC-uređaji i ribolovne dozvole

rrif - 10.2013, str. 40

Neprofitne pravne osobe – obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu

rrif - 10.2013, str. 42

Financijski izvještaj neprofitnog računovodstva za razdoblje siječanj – rujan 2013.

rrif - 10.2013, str. 47

Promjene Zakona o sportu

rrif - 10.2013, str. 50

Provedba ovrhe u slučaju naknade za vrijeme bolovanja

rrif - 10.2013, str. 52

Zapošljavanje kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu

rrif - 10.2013, str. 57

Neoporezivi primitci iz proračuna i fondova EU (per diem)

rrif - 10.2013, str. 65

Izvješća o plaćama na jedinstvenom obrascu JOPPD

rrif - 10.2013, str. 69

Tržišna vrijednost isporuke kao porezna osnovica za obračun PDV-a

rrif - 10.2013, str. 81

Porezni položaj prodaje na daljinu s motrišta PDV-a

rrif - 10.2013, str. 87

Porezni praktikum – utvrđivanje obveze PDV-a po predujmovima za građevinske usluge

rrif - 10.2013, str. 93

Reverse charge u građevinskoj djelatnosti u državama članicama EU

rrif - 10.2013, str. 101

Zahtjev za povrat PDV-a podnesen kao ugovor o ustupu ili cesiji

rrif - 10.2013, str. 106

Drugi dohodak nerezidenata nakon ulaska RH u EU

rrif - 10.2013, str. 114

Minimalno oporezivanje gubitaka u Njemačkoj

rrif - 10.2013, str. 123

Državni nameti

rrif - 10.2013, str. 130

Proračun Europske unije

rrif - 10.2013, str. 131

Europski poticaji za rast i zapošljavanje

rrif - 10.2013, str. 137

Nova izmjena Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

rrif - 10.2013, str. 140

Model analize troškova životnog ciklusa proizvoda

rrif - 10.2013, str. 142

Klasifikacija plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

rrif - 10.2013, str. 148

Najčešća pitanja vezana za Intrastat

rrif - 10.2013, str. 155

Pogreške u Intrastat obrascima

rrif - 10.2013, str. 158

Promjena ugovora o radu – aktualna pitanja

rrif - 10.2013, str. 164

Koordinacija mirovinskih sustava prema uredbama EU

rrif - 10.2013, str. 167

Kako javnu upravu učiniti učinkovitom

rrif - 10.2013, str. 174

Knjigovodstveno evidentiranje zajedničkih prihoda

rrif - 10.2013, str. 179

Novosti u pravnoj zaštiti u sustavu javne nabave

rrif - 10.2013, str. 180

Razlozi isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave

rrif - 10.2013, str. 188

Fiskalna decentralizacija

rrif - 10.2013, str. 190

Financijski izvještaji proračunskog računovodstva za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2013.

rrif - 10.2013, str. 202

Novi propisi

rrif - 10.2013, str. 204

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 10.2013, str. 207

Stručne informacije

rrif - 10.2013, str. 215
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)