RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

San i java - uvodnik glavnog urednika

rrif - 3.2012, str. 13

Što donose izmjene Zakona o PDV-u od 1. ožujka 2012.

rrif - 3.2012, str. 15

Obračun plaće prema novim propisima od 1. III. 2012.

rrif - 3.2012, str. 29

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

rrif - 3.2012, str. 33

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe

rrif - 3.2012, str. 37

Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2011. u Finu

rrif - 3.2012, str. 51

Raspored dobitka i pokriće gubitka za 2011.

rrif - 3.2012, str. 60

Odgođena porezna imovina i odgođena porezna obveza

rrif - 3.2012, str. 69

Računovodstveni i porezni položaj franšiznog poslovanja

rrif - 3.2012, str. 74

Računovodstvo uzgoja riba

rrif - 3.2012, str. 82

Financijska izvješća subjekata nadzora Hanfe prema posebnim propisima

rrif - 3.2012, str. 87

Metode procjene imovine i obveza investicijskog fonda

rrif - 3.2012, str. 93

Troškovi dolaska na posao i odlaska s posla

rrif - 3.2012, str. 96

Dugotrajna nefinancijska imovina i priznavanje pretporeza

rrif - 3.2012, str. 102

Knjigovodstvo neprofitnih pravnih osoba koje imaju organizacijske dijelove

rrif - 3.2012, str. 105

Pasivna vremenska razgraničenja kod neprofitnih organizacija

rrif - 3.2012, str. 110

Naknada plaće radnicima za vrijeme bolovanja

rrif - 3.2012, str. 112

Rekapitulacija podataka o plaćama kao osnovicama za utvrđivanje mirovine

rrif - 3.2012, str. 122

Nove mjere reprogramiranja neplaćenoga poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2012.

rrif - 3.2012, str. 129

Sprječavanje prijevara kao sastavni dio zadataka internog revizora i menadžmenta

rrif - 3.2012, str. 133

Revizija u uvjetima sumnje u vremensku neograničenost poslovanja

rrif - 3.2012, str. 138

Prihodi iz ugovora s kupcima

rrif - 3.2012, str. 143

Europsko zakonodavstvo o porezima i fiskalnoj disciplini

rrif - 3.2012, str. 145

Prijedlog internog akta u sustavu sprječavanja pranja novca

rrif - 3.2012, str. 149

Aktualnosti u poslovanju ovlaštenih mjenjača

rrif - 3.2012, str. 157

Predujam poreza na dohodak ili dobitak za obrtničke djelatnosti u 2012.

rrif - 3.2012, str. 161

Obveza usklađivanja poslovanja ugostitelja prema propisima o ugostiteljskoj djelatnosti za 2012.

rrif - 3.2012, str. 167

Ugovor o djelu, sklapanje ugovora o radu i rad na određeno vrijeme

rrif - 3.2012, str. 170

Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu

rrif - 3.2012, str. 172

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada

rrif - 3.2012, str. 176

Naplata tražbina u sporovima male vrijednosti

rrif - 3.2012, str. 180

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

rrif - 3.2012, str. 184

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 3.2012, str. 191

Novi propisi

rrif - 3.2012, str. 196

Smanjeni su doprinosi za HGK od 1. ožujka

rrif - 3.2012, str. 199

Smanjena naknada za općekorisne funkcije šuma i spomeničku rentu

rrif - 3.2012, str. 199

Vijesti iz udruge - Tajlandska tura

rrif - 3.2012, str. 200

Stručne informacije

rrif - 3.2012, str. 202
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)