RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2011.

rrif - 1.2012, str. 15

I. Financijska i porezna izvješća za 2011.

rrif - 1.2012, str. 16

II. Konačni obračun naknada za šume, turističke članarine, spomeničke rente i mineralne sirovine za 2011.

rrif - 1.2012, str. 24

III. Godišnji obračun amortizacije za 2011.

rrif - 1.2012, str. 48

IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2011.

rrif - 1.2012, str. 61

V. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2011.

rrif - 1.2012, str. 79

VI. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2011. (Obrazac PD)

rrif - 1.2012, str. 96

VII. Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 1.2012, str. 143

VIII. Izvještaj o novčanom tijeku

rrif - 1.2012, str. 148

IX. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2012, str. 155

X. Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2012, str. 160

Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja

rrif - 1.2012, str. 172

Računovodstvo tečajnih razlika

rrif - 1.2012, str. 183

Evidencija i izvješćivanje o isplaćenim dividendama i udjelima u dobitku

rrif - 1.2012, str. 189

Ulaganja zakupoprimca i otpis potraživanja

rrif - 1.2012, str. 198

Dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini kod neprofitnih organizacija

rrif - 1.2012, str. 201

Doprinosi i obračun plaća u 2012.

rrif - 1.2012, str. 203

Što je izmijenjeno u oporezivanju dohotka u 2011.

rrif - 1.2012, str. 215

Nova Prijava poreza na promet nekretnina

rrif - 1.2012, str. 218

Drugi dohodak primljen iz inozemstva

rrif - 1.2012, str. 223

Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2011.

rrif - 1.2012, str. 230

Konačni obračun PDV-a za 2011. u proračunskom i neprofitnom okruženju

rrif - 1.2012, str. 236

Posebni porezi i trošarine – godišnja izvješća i obveze za 2011.

rrif - 1.2012, str. 255

Primjena Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza

rrif - 1.2012, str. 267

Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom

rrif - 1.2012, str. 271

Novosti u provedbi financijskog upravljanja i kontrola (Novi Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru)

rrif - 1.2012, str. 281

Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

rrif - 1.2012, str. 287

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 1.2012, str. 290

Stručne informacije

rrif - 1.2012, str. 296

Novi propisi

rrif - 1.2012, str. 298
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)