RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Ti si kriv - uvodnik glavnog urednika

rrif - 11.2011, str. 23

Isplata udjela u dobitku odnosno dividende nakon izmjene propisa (opet u gotovini)

rrif - 11.2011, str. 25

Obračunska plaćanja

rrif - 11.2011, str. 31

Reklama i reprezentacija

rrif - 11.2011, str. 38

Smanjenje temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 11.2011, str. 51

Zaštita kapitala kao izraz financijske stabilnosti i zaštite vjerovnika

rrif - 11.2011, str. 58

Računovodstvo uzgoja gljiva

rrif - 11.2011, str. 65

Financiranje političkih stranaka s motrišta darovatelja

rrif - 11.2011, str. 70

Naplata prihoda za posebne namjene i refundacija obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje

rrif - 11.2011, str. 75

Financiranje političkih stranaka s motrišta stranaka

rrif - 11.2011, str. 77

Amortizacija dugotrajne imovine neprofitnih organizacija

rrif - 11.2011, str. 85

Konačni obračun poreza iz plaća za 2011.

rrif - 11.2011, str. 88

Pretporez – priznavanje, podjela, usklađenje i ispravci

rrif - 11.2011, str. 95

Porezni položaj darova (donacija)

rrif - 11.2011, str. 105

Porezni položaj osiguranja s motrišta PDV-a i praksa EU

rrif - 11.2011, str. 109

Utvrđivanje lokalnih poreza gradova i općina

rrif - 11.2011, str. 115

Kamate na odobrene zajmove fizičkim osobama nakon 15. listopada 2011.

rrif - 11.2011, str. 122

Radna dokumentacija revizora

rrif - 11.2011, str. 125

Konsolidirani financijski izvještaji – MSFI 10

rrif - 11.2011, str. 131

Izrada projekata za bespovratna sredstva programa IPA

rrif - 11.2011, str. 132

Procjena vrijednosti nekretnina (II. dio)

rrif - 11.2011, str. 136

Osobni stečaj

rrif - 11.2011, str. 146

Novi obrasci naloga za plaćanje

rrif - 11.2011, str. 149

Neka motrišta deviznog poslovanja u turizmu

rrif - 11.2011, str. 153

Neki oblici privremenog uvoza

rrif - 11.2011, str. 155

Novosti u Zakonu o trgovini

rrif - 11.2011, str. 160

Socijalno osiguranje i porezni položaj primitaka članova uprave i izvršnih direktora

rrif - 11.2011, str. 169

Zdravstvena zaštita u inozemstvu

rrif - 11.2011, str. 176

Izmjene zakona iz područja mirovinskog osiguranja

rrif - 11.2011, str. 179

Zabrana natjecanja, određivanje plaće i naknada plaće

rrif - 11.2011, str. 182

Pomoći unutar općeg proračuna i primljene/dane u inozemstvo (EU)

rrif - 11.2011, str. 185

Stručne informacije

rrif - 11.2011, str. 194

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 11.2011, str. 196

Novi propisi

rrif - 11.2011, str. 202
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)