RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Trenutak sreće - uvodnik

rrif - 1.2008, str. 13

Financijska i porezna izvješća poduzetnika za 2007.

rrif - 1.2008, str. 15

I. Obvezna financijska i porezna izvješća poduzetnika i rokovi

rrif - 1.2008, str. 16

II. Popisne (inventurne) razlike – porezno i računovodstveno postupanje

rrif - 1.2008, str. 23

III. Godišnji obračun amortizacije i vrijednosnoga usklađenja za 2007.

rrif - 1.2008, str. 34

IV. Konačni obračun članarina i spomeničke rente za 2007.

rrif - 1.2008, str. 50

V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za male poduzetnike

rrif - 1.2008, str. 62

VI. Sastavljanje bilance za male poduzetnike

rrif - 1.2008, str. 77

VII. Sastavljanje bilance za srednje i velike poduzetnike

rrif - 1.2008, str. 87

VIII. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za srednje i velike poduzetnike

rrif - 1.2008, str. 96

IX. Sastavljanje izvješća o novčanom toku

rrif - 1.2008, str. 106

X. Izvješće o promjeni kapitala

rrif - 1.2008, str. 110

XI. Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2008, str. 112

XII. Posebni zahtjevi MSFI-a pri sastavljanju financijskih izvješća velikih poduzetnika za 2007. godinu

rrif - 1.2008, str. 118

XIII. Posebnosti godišnjeg obračuna u brokerskim društvima

rrif - 1.2008, str. 127

XIV. Financijska izvješća investicijskih fondova i društava za upravljanje

rrif - 1.2008, str. 130

Računovodstvo dobitnih poreznih razlika u godišnjem obračunu

rrif - 1.2008, str. 134

Uz početak primjene novog Zakona o računovodstvu

rrif - 1.2008, str. 141

Obračun plaća i doprinosa u 2008.

rrif - 1.2008, str. 144

Minuli rad – dodatak na plaću prema radnom stažu

rrif - 1.2008, str. 151

Izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2007. godini

rrif - 1.2008, str. 154

Novosti u vezi s bolovanjem u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

rrif - 1.2008, str. 161

Pregled novih propisa Europske unije

rrif - 1.2008, str. 167

Planiranje poslovanja kao stvaranje željene budućnosti

rrif - 1.2008, str. 170

Nova Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja

rrif - 1.2008, str. 177

Obračunska plaćanja kod tekućih poslova

rrif - 1.2008, str. 189

Novosti u deviznom poslovanju od 1. siječnja 2008.

rrif - 1.2008, str. 193

Ispravak porezne osnovice i ispravak računa

rrif - 1.2008, str. 195

Posebni porezi - godišnji popis i izvješća za 2007.

rrif - 1.2008, str. 202

Blaže oporezivanje dividendi: svjetska praksa i pozicija Republike Hrvatske

rrif - 1.2008, str. 210

Novosti u vođenju knjige popisa u trgovini na malo

rrif - 1.2008, str. 215

Najčešća pitanja glede vođenja popisa robe prema novom Pravilniku

rrif - 1.2008, str. 218

Putovanja i izleti u organizaciji udruge, škole i druge odgojno-obrazovne ustanove

rrif - 1.2008, str. 224

Rad stranaca u RH

rrif - 1.2008, str. 225

Novosti o izvješćivanju u knjizi poslovnih udjela

rrif - 1.2008, str. 233

Pokriće gubitka i otpis sitnog inventara

rrif - 1.2008, str. 237

Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

rrif - 1.2008, str. 238

Prava državnih službenika i namještenika na isplatu jubilarne nagrade, novčane pomoći, dnevnice i terenskog dodatka

rrif - 1.2008, str. 242

Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna

rrif - 1.2008, str. 249
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)