RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Domoljublje

rrif - 4.2006, str. 13

Konsolidcija financijskih izvješća

rrif - 4.2006, str. 15
Društvo (matica) koje ima povezano društvo (podružnicu) provodi konsolidaciju financijskih izvješća matice i povezanog društva. Konsolidaciju treba provesti tako da konsolidirana izvješća čine izvješća skupine (matice i svih povezanih društava) kao da su jedna gospodarska cjelina. Zakonski predstavnik poduzetnika, sukladno odredbama čl. 30. Zakona o računovodstvu, u roku devet mjeseci nakon isteka poslovne godine tj. do kraja rujna 2006. za 2005. konsolidirana izvješća treba predočiti vlasnicima. Budući da se prema ZTD-u, glavna skupština mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine (čl. 277. st. 1. i čl. 441. st. 1.) trebalo bi konsolidirana financijska izvješća razmotriti na skupštini do kraja kolovoza kako to predviđa ZTD, a ne do kraja rujna kako to predviđa Zakon o računovodstvu.

Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2005.

rrif - 4.2006, str. 27
Tuzemni poslovni subjekti u inozemstvu mogu, sukladno propisima domicilnih zemalja, što uključuje i obavljanje djelatnosti, poslovati u inozemstvu.

Trgovina s inozemstvom obavlja se, sukladno odredbama ZOT-a, na temelju ugovora između trgovca sa sjedištem u RH i osoba sa sjedištem u inozemstvu, prema propisima RH te međunarodnim sporazumima i ugovorima.

Porezni propisi i propisi iz područja doprinosa za obvezna osiguranja određuju kako pristupiti u odgovarajućim okolnostima pri utvrđivanju obveza. Pritom se trebaju uvažavati odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnih ugovora, ako su sklopljeni sa zemljama u kojima se obavlja poslovanje.

U članku se osvrćemo na trgovačke, devizne, računovodstvene i porezne propise koji uređuju poslovanje tuzemnih osoba u inozemstvu.

U obavljanju djelatnosti u inozemstvu, u odnosu na 2004., nema bitnih novosti.

Uporaba dobitka i pokriće bilančnog gubitka za 2005.

rrif - 4.2006, str. 37
U završnici izrade godišnjih financijskih izvješća aktualiziraju se i pitanja u vezi s rasporedom dobitka i mogućnosti pokrića možebitno iskazanog računovodstvenog gubitka. Dobitak, kako ostvareni u 2005. tako i zadržani iz prethodnih godina, može se uporabiti za isplatu članovima društva, dioničarima i tajnim članovima a ponekad i zaposlenicima, za pokriće novonastalog gubitka, kao i prijenos ostvarenog dobitka iz 2005. na zadržani dobitak jer poslovne aktivnosti ne dopuštaju smanjenje samofinanciranja. Postoje brojne kombinacije, ali i dvojbe glede redoslijeda u uporabi dobitka s obzirom na godine ostvarenja i porezni položaj.
 • Na računovodstvene i poslovne odluke uvelike utječu i propisi o oporezivanju dobitka, poglavito Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) i Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. i 90/05.) te Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05.).
 • O naznačenim pitanjima i ponuđenim rješenjima pročitajte u nastavku članka.
 • Financijsko izvještavanje – zašto i kome?

  rrif - 4.2006, str. 48
  Razlozi financijskog izvještavanja1 uobičajeno se objašnjavaju korisnošću financijskih izvještaja u poslovnom odlučivanju. Ima li se na umu i činjenica da se financijski izvještaji smatraju najjeftinijim izvorom informacija za poslovno odlučivanje, tada je još razvidnije zašto postoji interes korisnika financijskog izvještavanja da poslovni subjekti sastavljaju financijske izvještaje. Više o tome pročitajte u nastavku.

  Smanjenje troškova u proizvodnim tvrtkama

  rrif - 4.2006, str. 51
  Uprava odnosno menadžeri imaju trajni zadatak postizati određene ciljeve uz što niže troškove bez dugoročnih negativnih posljedica na rezultat poslovanja i konkurentan položaj na tržištu. To se prije svega odnosi na proizvodne tvrtke koje se zbog porasta internacionalizacije i globalizacije domaćeg, ali i svjetskog tržišta, suočavaju sa sve većom konkurencijom. O smanjenju troškova proizvodnje čitajte podrobnije u nastavku članka.

  Tromjesečni statistički izvještaji u 2006. (za I. - III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2006.)

  rrif - 4.2006, str. 58
  Kao i u prošloj godini tako i u 2006. postoji obveza Financijskoj agenciji predavati statističke izvještaje za razdoblje siječanj – ožujak, siječanj – lipanj i siječanj – rujan 2006. Statistički izvještaji za prvo tromjesečje 2006. predaju se na istim obrascima (poduzetnici na obrascu TSI-POD, neprofitne organizacije na TSI-N, banke i štedionice na TSI-BAN, a društva za osiguranje na TSI-OS-RE) kao i prethodne godine.

  Za proračune i proračunske korisnike ove upute dane su u posebnom PRILOGU uz br. 4 RRiF-a.

  Neprofitne organizacije, hoće li vas revidirati Državni ured za reviziju?

  rrif - 4.2006, str. 59
  Dva su pitanja koja tijekom godine postavlja svaka »malo veća« neprofitna organizacija: 1. hoće li je revidirati Državni ured za reviziju, 2. ako je odgovor pozitivan, koje su najčešće pogreške. Kada kažemo »malo veća« neprofitna organizacija mislimo na neprofitne organizacije koje su u prethodnoj poslovnoj godini ostvarile prihod veći od 2.556,46 eura ili su imale vrijednost imovine veću od navedene svote.

  No, uz ta pitanja, mogu se postaviti još neka kao npr., trebamo li se plašiti revizije i što trebamo učiniti, odnosno kako trebamo voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje da navedena pitanja ne bi stvarala u nama osjećaj nelagode.

  Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, ako je ugovorena valutna klauzula, te prijeboj između potraživanja za najamninu i obveze

  rrif - 4.2006, str. 65
  1. Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, ako je ugovorena valutna klauzula
  2. Prijeboj između potraživanja za najamninu i obveze za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine

  Revizija zaliha

  rrif - 4.2006, str. 68
  Zalihe čine značajnu stavku kod većine proizvođačkih i trgovačkih društava, na koju revizori moraju usmjeriti posebnu pozornost. Naime, netočno iskazane zalihe mogu značajno utjecati na realnost i objektivnost financijskih izvještaja, čiji konačni učinak mogu biti pogrešne poslovne odluke korisnika financijskih izvještaja.

  Revizija zaliha vjerojatno je najsloženiji dio revizije financijskih izvještaja, osobito u društvima sa složenom proizvodnjom, najčešće višefaznom, te se za reviziju zaliha uglavnom angažiraju iskusni revizori.

  Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

  rrif - 4.2006, str. 78
  Na redovitoj mjesečnoj sjednici održanoj 21. do 24. veljače 2006. IASB je raspravljao o porezu na dobitak, poslovnim kombinacijama II., predloženom amandmanu na MRS 20, fer vrijednosti financijskih instrumenata, računovodstvenim standardima za mala i srednje velika poduzeća (small and medium-sized entities, dalje: SME), priznavanju prihoda, amandmanu na MRS 37, konceptualnom okviru standarda, mjerenju po fer vrijednosti i osiguranju. U nastavku se podrobnije prikazuju zaključci, koji su nastavak rasprave iz siječnja (objavljene u prethodnim brojevima) o preliminarnom prijedlogu standarda za SME.

  Faktoring – alternativno financiranje (II. dio)

  rrif - 4.2006, str. 80
  U prošlom broju našega časopisa započeli smo s temom obrade faktoringa kao jednog od suvremenih oblika kratkoročnog financiranja, osvrnuvši se na njegove osnovne modalitete na domaćem i inozemnom tržištu i njihove prednosti. Autor u nastavku pojašnjava izračun faktoringa, instrumente osiguranja u faktoringu, dokumentacijski proces i računovodstveno evidentiranje faktoringa.

  Anatocizam i anuiteti

  rrif - 4.2006, str. 84
  Početkom primjene novoga Zakona o obveznim odnosima (na snazi je od 1. siječnja 2006.) iskrsnula su neka sporna pitanja oko mogućnosti (dopuštenosti) obračuna kamata na kamate. U članku se ukazuje na razlike između dosadašnjega i novog kamatnog uređenja, te se daju (pokušavaju dati?) odgovori na sljedeća pitanja:
   je li doista zabranjeno svako ugovaranje ukamaćivanja dospjelih ugovornih kamata,
  • jesu li kamate na kamatnu glavnicu prema čl. 400., odnosno 31. ZOO-a ugovorne ili zatezne,
  • je li dopušteno ukamaćivanje anuiteta,
  • zašto za anuitete vrijedi trogodišnji zastarni rok,
  • smiju li se na dospjele ugovorne kamate obračunavati zatezne kamate, te
  • mogu li zatezne kamate kompenzirati ukidanje dopuštene kapitalizacije dospjelih ugovornih kamata u kreditnom bankarskom poslovanju.
  O svemu tome pročitajte u nastavku članka.

  Popis obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

  rrif - 4.2006, str. 88
  Vlada Republike Hrvatske objavila je sa zakašnjenjem, u odnosu na dan s kojim je trebala objaviti, popis obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi po djelatnosti ili nazivu. Ovaj je popis objavljen 15. veljače 2006. On je putokaz, ali ne i konačan odgovor na pitanje tko je obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.

  Nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina

  rrif - 4.2006, str. 92
  U poreznom postupku radi pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i pripadajućeg poreza potrebno je utvrditi sve činjenice bitne za donošenje zakonitog i pravilnog poreznog rješenja. Navedeno pretpostavlja međusobnu komunikaciju između poreznog tijela i poreznih obveznika na način da porezno tijelo uloži napore i s jednakom pozornošću utvrdi sve obveze i sva prava poreznih obveznika, ali razumijeva i da porezni obveznici podnošenjem poreznih prijava sudjeluju u poreznom postupku iznošenjem potpunih i istinitih tvrdnji. Opširnije o tome pročitajte u nastavku članka.

  Obračun PDV-a za porezna razdoblja 2006. u svjetlu povratne naknade za ambalažu

  rrif - 4.2006, str. 97
  U RRiF-u, br. 3/06. u članku su se potkrale pogreške u tablicama pa molimo čitatelje za ispriku. Ovdje dajemo ispravnu evidenciju.

  Prokazna izjava i prokazni popis imovine u poreznom ovršnom postupku

  rrif - 4.2006, str. 100
  Ovrha radi naplate duga provodi se ako je porezni dug poreznog obveznika dospio, ako je ovršeniku – poreznom dužniku naloženo da nakon dostave rješenja o ovrsi podmiri porezni dug, ako porezni dužnik nije postupio prema nalogu iz rješenja o ovrsi, te ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere da se porezni dug naplati iz sredstava osiguranja naplate poreznog duga. Ovrhu nad poreznim dugom je potrebno provesti u onom opsegu koji je potreban za namirenje poreznog duga iz cjelokupne imovine poreznog obveznika. Da bi provođenje ovrhe nad ovšenikovom imovinom bilo što uspješnije, ovršenik svojem ovrhovoditelju mora dostaviti određene podatke, a o tome pišemo u ovom članku.

  Tumačenja Ministarstva financija iz materijalno-financijskog poslovanja

  rrif - 4.2006, str. 103
  U ovome broju časopisa RRiF donosimo izabrana službena tumačenja1 što obuhvaćaju primjenu propisa iz područja poreza, trgovine i radnih odnosa, a daju odgovore na neka aktualna pitanja u praksi. Riječ je o skraćenim tekstovima cjelovitih tumačenja, što u bitnome objašnjavaju primjenu propisa, a u cijelosti su objavljeni u našem časopisu PRAVO i POREZI u brojevima kako je navedeno.

  Odgovori na pitanja

  rrif - 4.2006, str. 109
  Savjeti koje dajemo vezani su uz pitanja nastanka porezne obveze za PDV, opisuje se problem prehrane radnika tijekom rada i rada na terenu, kao i druga pitanja o kojima je zauzelo stajalište Ministarstvo financija – Porezna uprava.

  Podsjećamo na to da su u našem časopisu RRiF, u ovoj rubrici dana brojna objašnjenja o poreznim i bilančnim problemima (npr. br. 10/05., str. 95., br. 11/05., str. 85. i dr.).

  Dostavljanje podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka

  rrif - 4.2006, str. 113
  U skladu s Ustavom, te procesom pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji i usklađivanju naših postojećih zakonskih odredaba sa zakonskom regulativom Europske Unije, Hrvatski sabor je donio Odluku o proglašenju Zakona o zaštiti osobnih podataka (Nar. nov., br. 103/03.) koji je stupio na snagu početkom srpnja 2003.

  Pravne i fizičke osobe koje su do stupanja na snagu Zakona o zaštiti osobnih podataka imale ustrojene neke od evidencija osobnih podataka, bile su obvezne u roku od godine dana te evidencije prilagoditi odredbama spomenutoga Zakona. O tome pišemo u ovom članku.

  Najnovija uputa za postupanje s ambalažom

  rrif - 4.2006, str. 118
  U RRiF-u, br. 3/06. (str. 34.) dana su posljednja objašnjenja u vezi s računovodstvenim i poreznim motrištima glede postupanja s ambalažnim otpadom. U nastavku se daje najnovije stajalište Fonda u vezi s ovom problematikom.

  Plaćanje i naplata u stranoj gotovini

  rrif - 4.2006, str. 119
  Devizni sustav u RH dopušta poslovanje sa stranom gotovinom. Ono je ograničeno samo na ono što je posebnom odlukom Hrvatske narodne banke dopušteno. Sve što nije dopušteno, zabranjeno je.

  Nema zapreke, ali samo u određenim okolnostima, zadržavanja strane gotovine u (deviznoj) blagajni.

  Kako poslovati sa stranom gotovinom, kada je koristiti, kada je polagati i koje su opasnosti u poslovanju stranom gotovinom pročitajte u nastavku članka.

  Ovlašteni mjenjači, ne propustite pribaviti licenciju

  rrif - 4.2006, str. 125
  Ovlašteni mjenjači od 23. veljače 2006. u svojem poslovanju primjenjuju novu Odluku o uvjetima i načinu na koji obavljaju mjenjačke poslove. Ova je odluka u njihovo poslovanje unijela bitne novosti. Prateća uputa, koja je stupila na snagu 1. ožujka 2006., ne donosi bitne novosti u odnosu na istovrsnu uputu koja se primjenjivala do tada.

  Tko su ovlašteni mjenjači, kako uskladiti poslovanje u novoj situaciji, koji je postupak za pribavljanje licencije, kada će se ovlaštenom mjenjaču oduzeti licencija, neka su od pitanja na koja je odgovoreno ovim člankom.

  Valuta isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo

  rrif - 4.2006, str. 130
  S obzirom na to da su svote dnevnica koje su navedene u Odluci o visini dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna navedene samo u dvije valute: EUR i USD, postavlja se pitanje: mogu li se one isplatiti i u drugoj valuti?

  Smatramo da za to nema zapreke.

  Predlažemo kako to učiniti. Pritom odgovaramo i na niz pitanja koja su nam se nametnula.

  Upozoravamo i na to o čemu sve treba voditi računa pri preračunu valute svote prava u valutu izvršenja.

  Izmjene u statističkom istraživanju o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima

  rrif - 4.2006, str. 132
  Vlasničkim ulaganjima koja su predmet istraživanja o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima razumijevaju se sva ulaganja nerezidenata kojima se stječe vlasnički udio u domaćem rezidentu – pravnoj osobi odnosno ulaganja rezidenata kojima se stječe vlasnički udio u nerezidentu – inozemnoj pravnoj osobi. Osim toga, sve novčane ili nenovčane transakcije između domaćih trgovačkih društava i njihovih podružnica u inozemstvu, odnosno između inozemnih trgovačkih društava i njihovih podružnica u Hrvatskoj, također su predmet ovog istraživanja. S obzirom na to da je način izvještavanja ponovno promijenjen, u članku pojašnjavamo promjene.

  Novi pristup mjerenju i vrednovanju kreditnog rizika banaka (II. dio)

  rrif - 4.2006, str. 138
  U časopisu RRiF, br. 3/06. objavili smo prvi dio ovoga članka. U ovom broju objavljujemo gubitak od neplaćanja s naglaskom na plasman, kolateral, faktor volatilnosti, izračun uštede kapitala, jamstva, klauzule, odredbe neplaćanja i izloženost u trenutku neplaćanja. O tome čitajte u nastavku.

  Statistička metodologija o plaćama i cijenama s podatcima za plaće – od 1945. do 2005.

  rrif - 4.2006, str. 143
  Svrha je ovoga članka odrediti i pojasniti statističke metodologije za praćenje plaća i cijena, te prikazati podatke na mjesečnoj i godišnjoj razini. Državni zavod za statistiku, sukladno Zakonu o službenoj statistici (Nar. nov., br. 13/03.) i Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti RH, na osnovi predstavljene metodologije provodi statistička istraživanja i objavljuje službene podatke o plaćama i cijenama za RH.

  Podatci o neto i bruto-plaćama jedan su od osnovnih pokazatelja gospodarskog stanja i standarda stanovništva. Osim toga, rabe se za određivanja prava i obveza stanovništva za usklađivanje mirovina, izradu koeficijenata za obračun mirovine i drugo.

  Podatci o cijenama koriste se za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena, indeksa proizvođačkih cijena, indeksa cijena građevinskog materijala i indeksa cijena poljoprivrednih proizvoda. Primjena ovih indeksa je različita u svim segmentima društva, zbog toga je njihovo povećanje ili smanjenje u korelaciji s plaćama svakodnevna preokupacija pojedinca, gospodarskih subjekata, znanstvenika, države i drugo.

  Protuzakonito poslovanje – kazneno djelo pronevjere

  rrif - 4.2006, str. 150
  U članku se opisuje kazneno djelo pronevjere iz čl. 345. Kaznenog zakona kao jedno od kaznenih djela protiv službene dužnosti. Osim toga, prikazuju se različiti slučajevi iz sudske prakse u kojima su sudovi izrazili svoja stajališta o pojmu službene osobe počinitelja kaznenog djela u smislu odredbe čl. 89. st. 3. KZ-a.

  Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici – tiskanica MPP

  rrif - 4.2006, str. 157
  Tiskanica MPP je novi obrazac propisan Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji treba ispostaviti u nadzoru podataka o stažu osiguranja, osnovicama za ostvarivanje prava na mirovinu ako se utvrdi da za osiguranika nisu evidentirani svi potrebni podatci ili ako podatke potrebne za utvrđivanje mirovine treba ispraviti. Tom tiskanicom su zamijenjene prijave koje su se obavljale na tiskanicama M-4P, M-6P, M8-P, M9-P, M10-P, M16-P i M17-P. O iskazivanju podataka u toj tiskanici pišemo u ovom članku.

  Primitci u naravi s osnove uporabe službenih vozila za privatne potrebe

  rrif - 4.2006, str. 162
  Uporaba vozila, najčešće osobnih automobila u vlasništvu društva, i za privatne potrebe gotovo je uobičajena praksa. Troškovi koji tako nastaju terete društvo. Prema poreznim propisima, troškovima koji smanjuju poreznu osnovicu mogu se smatrati troškovi nastali u vezi s obavljanjem djelatnosti, a oni koji se ne mogu povezati s djelatnošću društva vlastita su potrošnja i oporezuju se. Zakon o porezu na dohodak ih smatra primitcima u naravi. U tom slučaju postoji trošak u smislu Zakona o porezu na dobit. Ako se ne smatraju dohotkom, a to znači da se u većem dijelu koriste za službene svrhe, oporezuju se tako da se ne priznaje 30% nastalih troškova vezanih za određeno vozilo. Prema tome, kriterij za razgraničenje između vozila za koja se utvrđuje plaća u naravi ili se 30% troškova oporezuje porezom na dobitak jest prosudba koristi li se to vozilo značajno u privatne ili pretežito u službene svrhe.

  Primjena proširenih kolektivnih ugovora u vezi s obračunom plaće

  rrif - 4.2006, str. 171
  U nas je na snazi proširena primjena sedam kolektivnih ugovora, što znači da je njihova primjena obvezna za poslodavce i radnike u određenoj gospodarstvenoj djelatnosti, osim Kolektivnog ugovora o visini najniže plaće čija primjena je obvezujuća za sve poslodavce i radnike bez obzira na granu djelatnosti koju obavljaju. Primjena spomenutog kolektivnog ugovora više nema toliko značenje kakvo je imala do početka objave Kolektivnog ugovora za poslodavce i radnike u malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu. Zbog čega, pokušat ćemo objasniti u ovom članku.

  Novi propisi

  rrif - 4.2006, str. 179

  Stručne obavijesti

  rrif - 4.2006, str. 180
   Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka, stopa poreza i prireza na dohodak i uplatnih računa u 2006.
  • Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
  • Plaće – osnovice, stope doprinosa, poreza i prireza i uplatni računi
  • Oporezivanje drugih dohodaka
  • Porez na dohodak od kapitala
  • Dvostruko oporezivanje
  • Statistika – prosjeci plaća
  • Otpremnina prema Zakonu o radu
  • Povrat PDV-a strancima – fizičkim osobama
  • Blagdani u travnju 2006.
  • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u travnju 2006.
  • Zajmovi, kamate i porezi u 2006.
  • Pregled srednjih tečajeva kuna za neke valute prema tečajnici HNB-a
  • Pregled kamatnih stopa EURIBOR i ZIBOR
  • Pregled kamatnih stopa LIBOR

  Objava rezultata poslovanja

  rrif - 4.2006, str. 212
   Slavonijatekstil d.d., Osijek

  Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2006.

  rrif - 4.2006, str. 1
  1. Uvod
  2. Obveznici, obveza i rokovi predaje tromjesečnih financijskih izvještaja
  3. Napomene u vezi s popunjavanjem financijskih izvještaja
  4. Utvrđivanje rezultata
  5. Raspodjela rezultata

  Najčešće pogreške u statističkoj obradi financijskih izvještaja

  rrif - 4.2006, str. 8
   Onemogućeno je, za neke obveznike, popunjavanje obilježja razine
  • Konsolidirani izvještaj
  • Izvještaj o promjenama vrijednosti imovine
  • Popunjavanje obilježja za razdjel
  • Kontrole

   Različiti oblici nadzora nad proračunskim sredstvima

   rrif - 4.2006, str. 9
   1. Uvod
   2. Sustav financijskog upravljanja i unutarnje kontrole
   3. Unutarnja revizija
   4. Proračunski nadzor
   5. Državna revizija
   6. Odnos između pojedinih oblika nadzora
   7. Zaključak

   Proračunskim korisnicima državnog proračuna zatvaraju se računi u poslovnim bankama

   rrif - 4.2006, str. 14
   1. Uvod
   2. Model i značenje jedinstvenog računa
   3. Vrste računa
   4. Mogući problemi i njihovo rješenje
   5. Zaključak

   Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

   rrif - 4.2006, str. 18
   1. Uvod
   2. Odredbe čl. 6. Zakona koje su izmijenjene
   3. Izuzeća koja se odnose na sve obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi
   4. Posebna "izuzeća" za pravne osobe iz "utility" sektora
   5. Zaključak

   Ustrojavanje i izbor poglavarstva u općinama/gradovima do 3.000 stanovnika

   rrif - 4.2006, str. 23
   1. Uvod
   2. Usklađivanje statuta sa zakonom
   3. Stupanje statuta na snagu
   4. Izbor općinskog načelnika (gradonačelnika) i ustrojavanje poglavarstva kao izvršnog tijela

   Plaće i materijalna prava radnika kod korisnika proračuna u 2006. te njihovo statističko praćenje

   rrif - 4.2006, str. 31
   1. Ovod
   2. Korisnici lokalnih proračuna
   3. Najniža plaća u 2006.
   4. Statističko praćenje plaća i naknada materijalnih prava radnika

   Godišnji obračun proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

   rrif - 4.2006, str. 34
   1. Proračunski procesi u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
   2. Izvještavanje o izvršenju proračuna

   Povrati plaćenoga PDV-a u 2006.

   rrif - 4.2006, str. 37
   1. Oprema za tehnologijske i znanstvene projekte u 2006.
   2. Oprema za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2006.
   Pretplatnik
   Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)