RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Otvorena vrata

rrif - 3.2006, str. 15

Tajnost financijskih podataka i GFI

rrif - 3.2006, str. 17
Tajnost je nešto što je praktično condicio sine qua non svakodnevnog i osobnog i poslovnog života fizičkih osoba, ali i poslovnog svijeta pravnih osoba. Paradoksalno je, ili barem tako može biti, da je s druge strane upravo suprotna pojava, vrlo svojstvena za današnje vrijeme, a najčešće se naziva sindromom BIG BROTHER ili skraćeno BB. Naravno, kako to obično biva, pravo rješenje je razuman kompromis između dvije međusobno suprotstavljene silnice. Konkretno, gdje je granica dopustivosti zahtjeva za tajnošću podataka, a gdje ona za njihovom (potpunom) dostupnošću. Pritom je posebno značajno imati konzistentna rješenja, što znači ne dopustiti da se u nizu propisa1 i za niz struka i djelatnosti na razinu jednog od temeljnih načela uzdiže tajnost podataka da bi drugim propisom to bez jasnog razloga bilo praktično potpuno poništeno.

Iako je izravan predmet našeg zanimanja poslovni dio, ipak valja naglasiti da nije riječ o područjima (privatnom i poslovnom) koja se potpuno isključuju. Naime, svako zadiranje u službeni ili poslovni dio neizbježno dovodi, ili barem u pravilu dovodi, i do uvida u zaštićene osobne podatke (naravno, u jednoj mjeri vrijedi i suprotno). Kao školski primjer te isprepletenosti često se navodi slučaj snimanja skrivenim kamerama (postavljenim u sigurnosne svrhe) na radnom mjestu, gdje je izvan radnog vremena snimljeno dvoje novih zaposlenika u vezi skrivanoj od njihovih bračnih partnera, a snimka je nakon toga danima bila na raspolaganju svakom zaposleniku koji ju je htio vidjeti.

Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, banaka, štedionica i društava za osiguranje za 2005. (rok predaje FINA-i do 31. ožujka 2006.)

rrif - 3.2006, str. 21
Prema Zakonu o Registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 47/03.) i Pravilniku o Registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 49/03. i 41/04.) poslovni subjekti - obveznici poreza na dobitak (poduzetnici, banke i štedionice te društva za osiguranje) obvezni su Financijskoj agenciji (FINA-i) predavati svoje financijske izvještaje.

Krajnji rok za predaju tih izvještaja uređen je čl. 10 navedenog Zakona. U skladu s tim sastavljeni izvještaj za poslovnu 2005. obveznici trebaju predati najkasnije do 31. ožujka 2006. O tome pišu naše suradnice iz FINA-e.

Zaključne napomene u vezi s prijavom poreza na dobitak za 2005.

rrif - 3.2006, str. 32
U časopisu RRIF, br. 2/06. iscrpno smo pojasnili sastavljanje Prijave poreza na dobitak za 2005. (Obrazac PD), Bilance i Računa dobitka i gubitka za male, srednje velike i velike poduzetnike. Potaknuti pitanjima naših čitatelja, u ovom članku osvrnut ćemo se na nekoliko pojedinosti u vezi s poreznom prijavom.

Računovodstveno motrište utvrđivanja osnovice poreza na dobitak za 2005.

rrif - 3.2006, str. 34
U 2005. primjenjuje se novi Zakon o porezu na dobit i stari Zakon o računovodstvu koji razumijeva primjenu MRS-ova koji su objavljeni u Narodnim novinama. U tom se pogledu može zaključiti da računovodstveni sustav nije u potpunosti ažuran budući da nisu objavljeni (a to znači da se ne mogu ni primijeniti) svi MRS-ovi koje je objavilo odgovarajuće tijelo.

Za 2005. vrijede stari standardi s obzirom na to da MSFI-ovi još nisu objavljeni u Narodnim novinama. Ti MRS-ovi uređuju pitanje utvrđivanja poslovnog rezultata primjenom odgovarajućih računovodstvenih politika kojima se u kraćim rokovima može utjecati na visinu iskazanog dobitka i u pojedinim slučajevima i na svotu plaćanja poreza. Kada se u računovodstvene politike uključi i MRS 12 koji uređuje pitanja poreznog planiranja, kao sustavnom pristupu korištenju poreznih povlastica, tada se primjenom raznih računovodstvenih politika može očekivati sinergijski učinak.

Sastavljanje izvješća o stanju društva za 2005.

rrif - 3.2006, str. 45
Nakon što su temeljni financijski izvještaji za 2005. sastavljeni, uprava trgovačkog društva je obvezna godišnje financijske izvještaje i izvještaje o stanju društva podnijeti nadzornom odboru i skupštini društva. Iz temeljnih financijskih izvještaja svaki uporabnik ima saznanje o financijskom rezultatu poslovanja. No, da bi se dobila cjelokupna slika poslovanja i mnoge druge informacije kao npr. o zaduženosti, o profitabilnosti, ekonomičnosti, likvidnosti, solventnosti itd. potrebno je napraviti analizu financijskih izvještaja. Više o tome pročitajte u nastavku.

Metode permanentnog smanjivanja troškova

rrif - 3.2006, str. 55
U suvremenom gospodarstvu postoje brojne mogućnosti za ulaganje kapitala. Stoga vlasnike i menadžere poduzeća zanima, premašuje li ulaganje kapitala u neko poduzeće njegovu cijenu, tj. donose koji su mogući pri različitim drugim ulaganjima kapitala. Nije, dakle, ništa neobično da do početka 20. stoljeća vlasnici-poduzetnici nisu mjerili uspješnost poslovanja tako da usporede dobitak sa sredstvima, jer su u pravilu obavljali samo jednu djelatnost. Njihova je pozornost bila usredotočena na što učinkovitije poslovanje (Johnson, Kaplan, 1991., str. 19. do 46.). Američko poduzeće Dupont Powder Company je 1903. godine promijenilo način financiranja svojih aktivnosti i to tako da su počeli ulagati sredstva u one ustrojstvene jedinice (poslove), od kojih su očekivali najveći donos prema uloženim sredstvima. Mjerilo za ulaganje nije više bio apsolutni dobitak, kao u 19. stoljeću, već pokazatelj rentabilnosti ulaganja – ROI (engl.: return on investment). Kad su se američka poduzeća ustrojila u više odjela, ROI je postao i mjerilo za ocjenjivanje uspješnosti menadžera tih jedinica.

Knjigovodstvene evidencije obveznika plaćanja i evidentiranja naknada za ambalažu

rrif - 3.2006, str. 63
Naknade za ambalažu koje su obvezni plaćati proizvođači i uvoznici počinju se primjenjivati u potpunosti kod sve većeg broja obveznika. Temeljni problem koji se pojavio jest provedba tumačenja Porezne uprave po kojem je jedna od četiri naknade za ambalažu (povratna naknada u svoti od 0,50 kn po boci) postala prolazna stavka na koju se ne treba obračunati PDV. Time je postavljena apsurdna situacija da se jedan artikl nalazi u dva tarifna sustava (oporeziv i neoporeziv). To je prouzročilo potrebu mijenjanja računalnih programa za fakturiranje odnosno blagajničke programe.

U pojedinim slučajevima tumačenja drugih ovlaštenih tijela još su više opteretila postupanja obveznika. U ovom članku pokušavamo olakšati provedbu svih sada dostupnih spoznaja, vodeći se racionalnošću postupanja u knjigovodstvu, ne opterećujući knjigovodstvo nepotrebnim "vozanjima" po analitičkim računima tamo gdje to zaista nije nužno. Drukčija provedba plaćenih naknada u poslovnim knjigama je moguća i dopuštena.

MSFI - Prikaz temeljna određenja

rrif - 3.2006, str. 71
Kada će Europska Unija izgraditi računovodstvene standarde primjerene pravu kontinentalne Europe, pitanje je koje se vjerojatno ne nameće samo našem čitatelju Međunarodnih standarda za financijsko izvješćivanje (dalje: MSFI) nego i onima koji su i u EU upućeni na njihovu primjenu. Raskorak anglosaksonske pravno-ekonomske doktrine i regulative kao podloge za kreiranje određenja računovodstvenih pravila što ih izrađuje IASB (Odbor za međunarodne računovodstvene standarde) je očit kad se pokuša razumjeti što su htjeli urediti, odnosno kad se neka rješenja žele primijeniti u naš gospodarski sustav. Te goleme razlike uočavaju se i u Europskoj Uniji pa se računovodstvena struka ne opterećuje primjenom MSFI-a već samo u onim kompanijama čiji vrijednosni papiri kotiraju na njujorškoj, londonskoj ili drugoj burzi kapitala. Nije nebitno reći kako Velika Britanija ima vlastite računovodstvene propise a ne MSFI-e.

Uređenje računovodstva što ga nudi IASB ne može se ocijeniti potpuno prihvatljivim. Uz to, ti standardi kao da se bave egzotičnim poslovnim događajima i nude nerazumljiva i neprecizna rješenja za korisnike iz nekog drugog svijeta. U nas izravna primjena MSFI-a odgovara određenoj uskoj interesnoj grupaciji koja je dovela našu računovodstvenu struku u kolonijalni odnos prema Londonu, pa bi zato prvi i prioritetni zadatak našeg Odbora za računovodstvene standarde trebao biti izrada hrvatskih računovodstvenih standarda. Da konstatacija nije pretjerana može se vidjeti iz prijevoda standarda koje je pripremila Hrvatska zajednica računovodstvenih i financijskih djelatnika, na kojem (knjizi) se, na stranici na kojoj je obično naziv nakladnika, nalazi naziv Odbora iz Velike Britanije. Knjiga je opterećena brojnim tekstovima o raspravama koje su trivijalnog značenja, što zamagljuje bitne zahtjeve MRS-ova odnosno MSFI-a.

Do objave MSFI-a u Narodnim novinama njihova primjena formalno ne može početi. Kolika je to "praznina" vidi se i po tome da i dalje sve normalno funkcionira i da se na iskustvenoj osnovi koja je stečena u primjeni MRS-ova odvijaju računovodstveni procesi bez zastoja. Uostalom, naše porezno zakonodavstvo je primarno u rješavanju najvećeg broja poslovnih događaja.

U ovom članku dajemo prikaz bitnih odrednica iz pet MSFI-a.

Štrajkaški fond

rrif - 3.2006, str. 77

Otpis potraživanja u kojemu je sadržan PDV i predujmovi za nabavu dugotrajne imovine

rrif - 3.2006, str. 78
 1. Otpis potraživanja u kojemu je sadržan PDV
 2. Predujmovi za nabavu dugotrajne imovine

Obveze trgovačkih društava prema Zakonu o reviziji

rrif - 3.2006, str. 79
Zakonom o reviziji je na nov način uređena djelatnost revizije te je proširen krug obveznika revizije kao i pravnih subjekata koji su ovlašteni obavljati reviziju. S obzirom na navedeno, u članku se daje pregled obveza koje nastaju za trgovačka društva čiji financijski izvještaji podliježu obvezi revizije jedanput godišnje (obveznici revizije) usvajanjem novoga Zakona i njegovim stupanjem na snagu 20. prosinca 2005. Na kraju članka daje se ogledni primjer ugovora o obavljanju revizije.

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 3.2006, str. 84
Na redovitoj mjesečnoj sjednici održanoj 24. i 25. siječnja 2006., IASB je raspravljao o poslovnim kombinacijama, financijskim instrumentima i radnoj skupini za osiguranje, troškovima posudbe, izvještajima o uspješnosti poslovanja, računovodstvenim standardima za mala i srednje velika poduzeća, zaradama po dionici i aktivnostima Odbora u tumačenju standarda. Rasprave po svim tim točkama bile su načelne i nisu doneseni nikakvi posebni zaključci. Rasprava će se nastaviti na sljedećim sjednicama Odbora.

Istodobno je dan na raspravu tekst budućeg standarda Menadžerskog izvještaja, koji je sastavni dio godišnjeg financijskog izvješća. U nastavku ukratko iznosimo njegov sadržaj.

Što se može platiti u gotovu novcu

rrif - 3.2006, str. 86
Porezni obveznici su često u nedoumici smiju li nešto isplatiti u gotovu novcu ili ne. Ograničenja su određena poreznim propisima, te propisima o platnom prometu. S obzirom na to da se takvo pitanje često pojavljuje, u članku obrađujemo tu naizgled jednostavnu tematiku.

Faktoring - alternativno financiranje (I. dio)

rrif - 3.2006, str. 92
Posljednjih nekoliko godina faktoring zauzima sve značajniju ulogu u učinkovitom vođenju financija poduzetnika. Faktoring je pojednostavljeno rečeno OTKUP POTRAŽIVANJA i kao takav se ne smatra kreditiranjem već alternativnim financiranjem. Uzimajući u obzir i dodatne usluge, u završnici se radi o financiranju s dodanom vrijednošću za poduzetnika i snažnoj poluzi rasta poslovanja. Osobito je pogodan za male i srednje poduzetnike kojima je faktoring brz i jednostavan put do poboljšanja tekuće likvidnosti. Bitno je istaknuti da faktoring nije kreditiranje nego financiranje i u većini slučajeva poboljšava financijske performance tvrtki koje koriste navedeni način financiranja.

U ovom članku autor nas upoznaje s posebnostima pojedinih vrsta faktoring proizvoda i usluga kojima se bave faktoring društva u zemlji i svijetu, ističući pritom prednosti koje nosi alternativno financiranje putem faktoringa za poduzetnike.

Lokalna javna infrastruktura u javno-privatnom partnerstvu

rrif - 3.2006, str. 95
Javno-privatno partnerstvo je područje u nas gotovo potpuno nepoznato.

Držimo, međutim, da je tema vrlo zanimljiva i za nas, poglavito za jedinice lokalnih vlasti i posebno iz razloga poslovičnih restrikcija zaduživanja gradova i općina koje redovito provodi Ministarstvo financija.

U ovom članku autor ukratko pojašnjava osnovne pojmove javno-privatnog partnerstva, projektnog financiranja, razlike između privatnog i korporativnog financiranja, kao i razlike između tradicionalnog financiranja javnog sektora i privatnog financiranja projekata javne infrastrukture i drugo.

Novost u nastanku porezne obveze u graditeljstvu

rrif - 3.2006, str. 98
Već je dulje vrijeme u Ministarstvu financija – Porezna uprava prisutna teza o promjeni mišljenja glede dana nastanka porezne obveze za porez na dodanu vrijednost u graditeljstvu koja se vezivala na datum ovjere privremene ili okončane obračunske situacije. Promjenu stajališta izazvali su porezni slučajevi u kojima neki poduzetnici nisu plaćali PDV jer im nadzorno tijelo nije ovjerilo radove pa su smatrali da nije niti nastala porezna obveza. Što je u mišljenju novo, pročitajte u nastavku.

Dostavljanje PDV obrazaca elektroničkim putem - ePDV

rrif - 3.2006, str. 100
Osim uobičajenog načina dostave ili slanja Obrasca PDV poštom, svi porezni obveznici mogu od 1. siječnja 2006. izvještavati Poreznu upravu o obvezi PDV-a dostavljanjem PDV obrasca elektroničkim putem. Koje uvjete treba pritom zadovoljiti i kakav je postupak, piše u nastavku naša suradnica iz Ministarstva financija.

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

rrif - 3.2006, str. 101
Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja vrlo su važan segment poreznog sustava države. Naime, međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj su snazi iznad zakona.

Međunarodnim se izbjegavanjem dvostrukog oporezivanja nastoji fiskalno rasteretiti poreznog obveznika od dvostrukih poreznih davanja u dvije države. Tako se međunarodno oporezivanje može zasnivati na načelu plaćanja poreza u državi rezidentnosti, te plaćanju poreza u državi izvora.

Republika Hrvatska od 1. siječnja 2006. primjenjuje 40 ugovora, sklopljeni su i primjenjuju se ugovori sa svim europskim državama, osim Republike Portugal.

Poslovne jedinice nerezidenata prema čl. 4. Zakona o porezu na dobit i čl. 5. OECD-ova Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

rrif - 3.2006, str. 108
Na području međunarodnog poreznog prava tumačenje pojma »poslovne jedinice« (dalje: PJ) od posebnog je značenja. U uvjetima u kojima između država postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: UIDO), oporezivanje poslovne jedinice uređeno je čl. 5. OECD-ova Modela UIDO-a, prema kojemu se oporezivanje obavlja u državi izvora, odnosno tamo gdje se obavlja djelatnost i ostvaruje dobitak poslovne jedinice. Kod građevinskih radova često je nejasno je li i pod kojim uvjetima ispunjena pretpostavka za postojanje PJ. Stoga ćemo u nastavku prikazati kako je u hrvatskom poreznom zakonodavstvu riješeno oporezivanje poslovnih jedinica inozemnih poduzetnika, odnosno kako je oporezivanje PJ riješeno u OECD-ovu Modelu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Zapisnik kao akt u poreznom postupku

rrif - 3.2006, str. 113
Općim poreznim zakonom je propisano kada se zapisnik obvezno mora sastaviti, te koji je njegov obvezni sadržaj. Sadržaj je striktno propisan kod inspekcijskog nadzora i ovršnog postupka, te kod javne prodaje pokretnina. Svi ostali zapisnici u poreznom postupku obvezno sadrže elemente sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Zapisnik se sastavlja pri svakoj važnijoj radnji u poreznom postupku. Više o tome pročitajte u nastavku.

Povrati više uplaćenih i preknjiženja pogrešno uplaćenih javnih davanja iz djelokruga Porezne uprave

rrif - 3.2006, str. 116
Zahtjevi za povrat poreza ili preknjiženja pogrešno uplaćenih sredstava, ali samo za one javne prihode o kojima Porezna uprava vodi analitičku evidenciju o zaduženjima i uplatama, podnose se ispostavama Porezne uprave mjesno nadležnima prema sjedištu za pravne te prebivalištu za fizičke osobe - obrtnike i građane. Prije odobrenja povrata preplaćenog poreza, trebaju biti podmirene sve druge obveze.

Kako treba ispuniti obrasce HUB za najčešće slučajeve povrata ili preknjiženja, pročitajte u nastavu članka.

Lanac profita kod usluga i uloga kvalitete

rrif - 3.2006, str. 120
Menadžeri u tvrtkama dobro znaju da je danas težnja zadovoljenja kupaca pravi put - kad je riječ o profitnim organizacijama - za ostvarivanje konkurentske prednosti na tržištu, te ostvarivanje visokih profita. Oni, također, dobro znaju da to znatno ovisi o ljudskom čimbeniku, a što je posebno izraženo kod proizvodnje, odnosno pružanja usluga. Zato, kada njihova tvrtka u skladu s time, stavi svoje zaposlenike i potrošače na prvo mjesto, radikalne promjene u pozitivnom smislu sigurno neće izostati.

No, da bi se to i ostvarilo, dugi je put, pri čemu može biti od velike koristi definiranje lanca profita, kojim će se utvrditi njegove "karike", njihov logičan slijed i međuodnose, posvećujući pritom posebnu pozornost čimbenicima koji dovode do profitabilnosti u ovoj novoj paradigmi.

Tu je primjena suvremenih koncepcija kvalitete jednostavno nezaobilazna. Stoga je, prije samog definiranja lanca profita i njegova opisa, potrebno - s obzirom na temu koju obrađujemo - prethodno ukazati na značenje kvalitete u ostvarivanju profitabilnosti, a zatim i na specifičnosti usluga.

Deklariranje i označivanje obuće, proizvoda od kristalnog stakla te označivanje sirovinskog sastava tekstila

rrif - 3.2006, str. 126
Od 1. siječnja 2006. u primjeni je skupina pravilnika koji uređuju način označivanja određenih proizvoda prije stavljanja na tržište. Obveza se odnosi na proizvođače i trgovce te uvoznike koji trebaju osigurati da proizvodi budu deklarirani sukladno odredbama navedenih pravilnika, a zbog usklađivanja hrvatskog tehničkog zakonodavstva s tehničkim zakonodavstvom Europske Unije.

O kojim je proizvodima riječ te koji su novi zahtjevi pri deklariranju obuće, tekstilnih proizvoda i proizvoda od kristalnog stakla, pročitajte u nastavku članka.

Carinska deklaracija

rrif - 3.2006, str. 133
Carinska deklaracija je radnja ili isprava kojom deklarant zahtijeva stavljanje robe u neki od carinskih postupaka. Podnosi se u propisanom obliku i na odgovarajući propisani način, ovisno o vrsti carinskog postupka.

U nastavku autorica podrobno objašnjava provedbu redovitih, skraćenih i drugih carinskih postupaka.

Novi pristup mjerenju i vrednovanju kreditnog rizika banaka (I. dio)

rrif - 3.2006, str. 141
S obzirom na aktualnost primjene Bazela II. regulatori, bankari i supervizori već najavljuju uvođenje novog standarda Bazel III. Međutim, primjena Bazela II. na hrvatski bankarski i gospodarski sustav u skoroj budućnosti zahtijeva već sad pomne analize i promjene poslovnih politika te internih ustrojstvenih struktura banaka. To se posebice odnosi na drukčiji pristup mjerenju i vrednovanju kreditnog rizika o čemu autor piše u ovom članku.

Ugovorna kazna

rrif - 3.2006, str. 147
Ugovorna kazna je sredstvo kojim se stranke u ugovorima unaprijed zaštićuju od posljedica neizvršenja, zakašnjenja ili drugih propusta u ispunjavanju ugovornih obveza. Svi europski, a tako i angloamerički pravni sustavi, sadrže odredbe o ugovornoj kazni. Prema tim odredbama, ona strana koja nije u zakašnjenju ili u propustu ispunjenja ugovorne obveze, ima pravo, ako je to predviđeno njihovim ugovorom, od strane koja kasni ili koja je propustila ispuniti svoju ugovornu obvezu na naplatu određene i unaprijed dogovorene novčane svote. Pritom, načelno govoreći, vjerovnik ne mora dokazivati da je zaista i pretrpio štetu u visini te ugovorene svote.

U članku se razmatra ova problematika u kontekstu određenja našeg Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05.).

Otkazi ugovora o radu - ogledni primjeri - II. dio

rrif - 3.2006, str. 152
Sukladno odredbama čl. 110. Zakona o radu (Nar. nov., br. 137/04., proč. tekst – dalje: ZR), ugovor o radu prestaje na jedan od tamo navedenih sedam načina. U praksi najčešći način je otkaz ugovora o radu koji uvijek mora biti u pisanom obliku bez obzira na to tko ga otkazuje – poslodavac ili radnik, jer za razliku od sklapanja ugovora o radu koji je važeći i bez pisanoga oblika, otkaz je nevažeći ako nije dan u pisanom obliku. Ako poslodavac otkazuje radniku ugovor o radu, svaki otkaz mora biti u pisanom obliku i svaki otkaz mora biti obrazložen bez obzira na to radi li se o redovitom ili izvanrednom otkazu. Samo u slučaju kada radnik daje redoviti otkaz poslodavcu, otkaz ne mora biti obrazložen ali mora biti u pisanom obliku, dok izvanredni otkaz mora biti obrazložen i u pisanom obliku.

Ako poslodavac otkaz ne obrazloži (ili ako ga ne dostavi radniku) čini također jedan od najtežih prekršaja iz čl. 248. ZR-a s prijetnjom novčane kazne.

Prema tome, pisani akti o otkazu ugovora o radu imaju iznimno veliko značenje za stranke ugovora o radu, pa ćemo u nastavku dati ogledne primjere otkaza ugovora o radu.

U RRiF-u br. 12/05., str. 220. i dalje dani su primjeri sklapanja ugovora o radu.

Prikaz knjige

rrif - 3.2006, str. 156
  Uvod u ekonomiku; autor: Šimun Babić; nakladnici: Dom i svijet, Zagreb i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Novi propisi

rrif - 3.2006, str. 157

Novosti u stečajnom pravu

rrif - 3.2006, str. 158
Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona koji je Vlada Republike Hrvatske utvrdila, uputila je u prvo čitanje u Hrvatski sabor. Predlažu se veoma značajne izmjene hrvatskog stečajnog prava kojima je cilj ukloniti iz sadašnjeg Stečajnog zakona ona rješenja koja su se u praksi pokazala neprimjerenim i neodgovarajućim te prilagoditi zakonsku materiju potrebama i zahtjevima prakse za učinkovitijim, bržim i jeftinijim stečajnim postupcima.

Stručne obavijesti

rrif - 3.2006, str. 163
  Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka, stopa poreza i prireza na dohodak i uplatnih računa u 2006.
 • Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
 • Plaće - Osnovice, stope doprinosa, poreza i prireza i uplatni računi
 • Oporezivanje drugih dohodaka
 • Porez na dohodak od kapitala
 • Dvostruko oporezivanje
 • Statistika - prosjeci plaća
 • Otpremnina prema Zakonu o radu
 • Povrat PDV-a strancima - fizičkim osobama
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u ožujku 2006.
 • Imenovani su članovi Odbora za standarde financijskog izvješćivanja
 • Pregled srednjih tečajeva kuna za neke valute prema tečajnici HNB-a
 • Pregled kamatnih stopa EURIBOR i ZIBOR
 • Pregled kamatnih stopa LIBOR

Objava rezultata poslovanja

rrif - 3.2006, str. 187
  Puljanka-Brionka d.o.o., Pula
 • Brionka d.d., Pula
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)