RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Ono sve što znaš o meni...

rrif - 2.2006, str. 13

Naknada za ambalažu, PDV i kalkulacija prodajne cijene

rrif - 2.2006, str. 15

Popusti i sniženja u trgovini na malo

rrif - 2.2006, str. 22

Temeljne značajke međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

rrif - 2.2006, str. 26

Nove svote dnevnica za inozemstvo

rrif - 2.2006, str. 32

Izrada godišnjih financijskih izvješća i porezne prijave poduzetnika za 2005. (II. dio)

rrif - 2.2006, str. 35

I. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2005. (Obrazac PD)

rrif - 2.2006, str. 36

II. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika

rrif - 2.2006, str. 75

III. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za srednje velike i velike poduzetnike

rrif - 2.2006, str. 98

IV. Sastavljanje Bilance za srednje velike i velike poduzetnike

rrif - 2.2006, str. 108

V. Izvješće o novčanim tijekovima

rrif - 2.2006, str. 117

VI. Izvješće o promjeni glavnice - kapitala za 2005.

rrif - 2.2006, str. 121

VII. Bilješke uz financijska izvješća 2005.

rrif - 2.2006, str. 123

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2005.

rrif - 2.2006, str. 127

Statistički izvještaji neprofitnih organizacija za 2005.

rrif - 2.2006, str. 162

Kapitalna pomoć komunalnom društvu, otpust duga u vezi s novčanim zajmom, refinanciranje dobivenog novčanog zajma

rrif - 2.2006, str. 165

Novosti u području revizijskog izvješćivanja

rrif - 2.2006, str. 167

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 2.2006, str. 173

Ročnice (forwardi) u zaštiti od tečajnog rizika

rrif - 2.2006, str. 175

Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori u 2006.

rrif - 2.2006, str. 178

Nova Naredba o računima za uplatu prihoda proračuna u 2006.

rrif - 2.2006, str. 180

Prijava poreza na dohodak građana za 2005.

rrif - 2.2006, str. 182

Nova izvješća za uvoznike i proizvođače kave

rrif - 2.2006, str. 201

Konačni obračun PDV-a za 2005.

rrif - 2.2006, str. 204

Popunjavanje novog Obrasca PDV

rrif - 2.2006, str. 222

Nova osnovica za PDV na kamate

rrif - 2.2006, str. 225

Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala kod samostalnih djelatnosti

rrif - 2.2006, str. 228

Plaćanje doprinosa Obrtničkoj komori u 2006.

rrif - 2.2006, str. 232

Odgovori na pitanja u vezi s primjenom Pravilnika o količinama brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda

rrif - 2.2006, str. 236

Upravljanje rizikom kamatne stope u bankama (II. dio)

rrif - 2.2006, str. 238

Radni sporovi kroz sudsku praksu

rrif - 2.2006, str. 246

Utvrđivanje prava na doplatak za djecu

rrif - 2.2006, str. 247

Poduzetnička plaća

rrif - 2.2006, str. 250

Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom

rrif - 2.2006, str. 255

Egipat, zemlja faraona

rrif - 2.2006, str. 257

Novi propisi

rrif - 2.2006, str. 259

Novi prijedlozi zakona

rrif - 2.2006, str. 262

Poslovne obavijesti

rrif - 2.2006, str. 264

Mjenica kao sredstvo plaćanja i sredstvo naplate

rrif - 2.2006, str. 1

Pomoći iz predpristupnih fondova EU i ostale međunarodne darovnice

rrif - 2.2006, str. 3

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna za 2005. i aktualnosti u sustavu proračuna

rrif - 2.2006, str. 15

Novi sustav unutarnje revizije proračunskih korisnika

rrif - 2.2006, str. 26

Osvrt na Državni proračun Republike Hrvatske za 2006.

rrif - 2.2006, str. 31

Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006.

rrif - 2.2006, str. 35

Uplata namjenskih prihoda u Državni proračun u 2006.

rrif - 2.2006, str. 43

Novi Zakon o državnim potporama - aspekt provedbe politike smanjenja proračunskih rashoda za subvencije i smanjenja obujma državnih potpora

rrif - 2.2006, str. 46

Poslovanje proračunskih korisnika preko transakcijskog računa proračuna - riznica

rrif - 2.2006, str. 52

Promjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

rrif - 2.2006, str. 56

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

rrif - 2.2006, str. 61

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike – tumačenja Komisije za praćenje i tumačenje ugovora

rrif - 2.2006, str. 74

Nova visina osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna

rrif - 2.2006, str. 76

Službena putovanja u zemlji i inozemstvu (s prijedlogom novih svota inodnevnica) i visina naknada za korisnike državnog proračuna

rrif - 2.2006, str. 78
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)