RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Kamo ide računovodstvo

rrif - 11.2005, str. 13

Novi zakoni o računovodstvu i reviziji

rrif - 11.2005, str. 15

Kamate s motrišta poreza na dobitak

rrif - 11.2005, str. 19

Konačni obračun poreza iz plaća za 2005. godinu

rrif - 11.2005, str. 25

Računovodstvo proizvodnje žitarica

rrif - 11.2005, str. 32

Redoviti godišnji popis imovine i obveza

rrif - 11.2005, str. 38

Popis u poljoprivredi

rrif - 11.2005, str. 47

Kapitalne pomoći u naravi i zajednička nabava dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 11.2005, str. 49

Novosti iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 11.2005, str. 52

Elektroničko plaćanje – moderan dodatak tradicionalnom sustavu plaćanja

rrif - 11.2005, str. 54

Primjena akreditiva uz odgođena plaćanja s motrišta izvoznika

rrif - 11.2005, str. 62

Administrativna pristojba za korištenje zdravstvene zaštite

rrif - 11.2005, str. 67

Naknade za softver i porezi – kada su autorske naknade a kada dobitak od poslovanja

rrif - 11.2005, str. 71

Obveza obračunavanja PDV-a kod posebnih slučajeva isporuke dobara i usluga

rrif - 11.2005, str. 78

RRiF-ovi porezni savjeti

rrif - 11.2005, str. 85

Postignuti rezultati u društvima nositeljima certifikata ISO 9001:2000

rrif - 11.2005, str. 90

Derivatni financijski instrumenti u bankama

rrif - 11.2005, str. 94

Ovrha na tražbini po računu kod banke

rrif - 11.2005, str. 100

Staž osiguranja s povećanim trajanjem invalidnih osoba

rrif - 11.2005, str. 111

Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

rrif - 11.2005, str. 116

Radni sporovi kroz sudsku praksu

rrif - 11.2005, str. 119

Volonteri – ugovaranje, doprinosi i porezi

rrif - 11.2005, str. 120

Isplata plaće po sudskoj presudi prema novom Pravilniku o porezu na dohodak

rrif - 11.2005, str. 133

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 11.2005, str. 138

Novi propisi

rrif - 11.2005, str. 140

Poslovne obavijesti

rrif - 11.2005, str. 141

Objava rezultata poslovanja

rrif - 11.2005, str. 164

Porezno dopuštena razina kala, rasipa, loma i kvara te tehnološkog manjka na proizvodima u trgovini, ugostiteljstvu, postupku proizvodnje i prerade

rrif - 11.2005, str. 2
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)