RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Teška zabluda

rrif - 8.2004, str. 5

Ocjena efikasnosti menadžmenta po centrima odgovornosti

rrif - 8.2004, str. 7

Početna i zaključna likvidacijska financijska izvješća društva

rrif - 8.2004, str. 10

Računovodstvo podjele d.o.o.-a

rrif - 8.2004, str. 17

Kapitalne pričuve kao bilančni i porezni problem optimalizacije financijske strukture

rrif - 8.2004, str. 25

Usklađivanje evidencija kod proračuna i proračunskih korisnika

rrif - 8.2004, str. 32

Dnevnice i putni troškovi

rrif - 8.2004, str. 35

Unutarnja kontrola, inspekcija i unutarnja revizija - znate li razliku!

rrif - 8.2004, str. 38

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 8.2004, str. 42

Zakon o kamatama

rrif - 8.2004, str. 44

Upravljanje rizicima

rrif - 8.2004, str. 48

Nepravilnosti u postupku javne nabave

rrif - 8.2004, str. 54

Novosti u posebnim porezima

rrif - 8.2004, str. 58

Uvjeti na kojima se temelji porezno oslobođenje pri izvozu proizvoda koji se oporezuju posebnim porezima

rrif - 8.2004, str. 60

Poreznosavjetnička tarifa u Njemačkoj

rrif - 8.2004, str. 63

Tumačenja Ministarstva financija iz materijalnofinancijskog poslovanja

rrif - 8.2004, str. 67

Paušalno oporezivanje dohotka samostalnih djelatnosti

rrif - 8.2004, str. 75

Nadzor državnog inspektorata kod plaćanja boravišne pristojbe

rrif - 8.2004, str. 81

Novosti u komunalnom gospodarstvu

rrif - 8.2004, str. 84

Posebnosti popravaka i zamjene uvezene robe

rrif - 8.2004, str. 86

Naplate i plaćanja u stranim sredstvima plaćanja

rrif - 8.2004, str. 90

Utjecaj štednje na strukturu portfelja društava za osiguranje

rrif - 8.2004, str. 96

Kako otvoriti Internet dućan u Hrvatskoj

rrif - 8.2004, str. 103

Ugovor o poslovnoj suradnji

rrif - 8.2004, str. 106

Preoblikovanje dioničkih društava

rrif - 8.2004, str. 108

Kako podijeliti društvo kapitala

rrif - 8.2004, str. 111

Radni sporovi - sudska praksa

rrif - 8.2004, str. 116

Rad po ugovorima o radu, djelu i autorskom djelu u pravnom i poreznom sustavu i sustavu plaćanja obveznih doprinosa

rrif - 8.2004, str. 117

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 8.2004, str. 128

Novi propisi

rrif - 8.2004, str. 130

Poslovne obavijesti

rrif - 8.2004, str. 134

Objava rezultata poslovanja

rrif - 8.2004, str. 159
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)