RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Hipokrizija

rrif - 10.2003, str. 11

Kad računovođe pođu u zatvor

rrif - 10.2003, str. 13
Novi Zakon o računovodstvu očekuje se da će biti će donesen do 15. listopada 2003. a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004.

O kakvom je Zakonu riječ, možete pročitati u nastavku gdje objavljujemo konačni nacrt kojeg je Vlada RH uputila Saboru na usvajanje. Predlagač i nositelj izrade tog zakona jest Ministarstvo financija. Zamisli i tekstovi u zakonu djelo su jedne osobe. Stručna javnost, udruge računovođa i revizora nisu imale priliku sudjelovati u njegovoj pripremi. Na djelu je autokratski pristup, sve pod motom usklađivanja s EU, a radi se zapravo o sve većem otklonu od EU jer Zakon promovira anglosaksonsko računovodstvo.

Uvodno iznosimo tek neka zapažanja što ih Zakon donosi. Ako računovodstvena i revizijska profesija ocijene da je Hrvatskoj potreban upravo ovakav zakon i mi ćemo ga podržati, ali ako ne, onda treba zaustaviti njegovo donošenje. Udruga Hrvatski računovođa i uredništvo RRiF-a su to od ministra prof. dr. sc. M. Crkvenca i zatražili. Ako se ništa ne promijeni taj bi zakon mogao biti zapamćen po tome kako je profesija sama za sebe propisala kaznu zatvora, dok istodobno odvjetnici mogu postati stečajni upravitelji i bez stručnog ispita, jer to tako uređuje Stečajni zakon.

Kada smo spomenuli da je to računovodstvena "profesija" tako uredila, tada treba reći da ona i nije imala prilike birati. Njoj se definitivno nameće model kolonijalne zavisnosti od Londona koji ima najmanje interesa za EU. Računovodstveni sustav prilagođava se za oko 200 dioničkih društava koja su uvrštena u kotaciju dviju burzi (iako je od njih možda svega 20 sposobno za to). Umjesto da se uredi sustav koji će biti prihvatljiv za više od 60.000 trgovačkih društava, svi će morati sastavljati sve izvještaje kao da su dionička društva.

U nastavku se daje urednički osvrt i zapažanja o nekim rješenjima za koja smatramo da su materijalno značajna i novost u konačnom nacrtu Zakona o računovodstvu.

Devetomjesečni statistički izvještaji

rrif - 10.2003, str. 28
Ovogodišnji devetomjesečni statistički izvještaji o poslovanju sadržajem su i oblikom jednaki istovrsnim izvještajima prethodne godine.

Obveza statističkog izvješćivanja utvrđena je Programom statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 2003. godinu (Nar. nov., br. 105/03.). Neispunjavanje navedene obveze je prema čl. 69. Zakona o službenoj statistici prekršaj (Nar. nov., br. 103/03.).

O statističkim izvještajima u tijeku godine pisali smo u RRiF-ovima br. 4/03. i 7/03.

Knjiženje okvirnog kredita na računu u banci

rrif - 10.2003, str. 36
Mogućnost korištenja okvirnog kredita što ga poslovne banke odobravaju sudionicima u platnom prometu koji kod njih vode svoje račune za redovno poslovanje, prava je pomoć za održavanje tekuće likvidnosti poduzetnika. O tome kako knjižiti poslovne događaje kada se račun nađe u "minusu" pročitajte u ovom članku.

Računovodstvo virtualnih organizacija

rrif - 10.2003, str. 38
U posljednje vrijeme sve više se spominje pojam "nova ekonomija". U tom kontekstu posebno se ističe da se "nova ekonomija" u nekim obilježjima znatno razlikuje od klasične ekonomije i da će to utjecati na računovodstvo i na financijsko izvješćivanje.

Moderno tržište u današnje vrijeme traži proizvode i usluge visoke kvalitete i funkcije, brzog dolaska do potrošača i uz nisku cijenu. U praksi se pokazalo da se tako visoki zahtjevi mogu lakše postići povezivanjem trgovačkih društava i pojedinaca nego kroz klasične oblike ustroja. To je potaknulo razvoj virtualne organizacije i povećanje broja virtualnih organizacija u razvijenom svijetu pa i kod nas. Za razvoj virtualnih organizacija posebno je značajan brzi razvoj komunikacijskih i informatičkih tehnologija koje čine osnovu njihova djelovanja.

Upravljanje financijskim rizicima - evidentiranje i izvješćivanje

rrif - 10.2003, str. 46
Današnje financijsko poslovanje je puno rizičnije od onoga u prošlosti. Drugu polovicu 20. stoljeća obilježile su brojne promjene, što pokazuje da se financijsko okruženje drastično promijenilo. Nestalnost trži- šnih cijena (kamatnih stopa, deviznih tečajeva, cijena sirovina) ne samo da utječe na uspješnost poslovanja poduzeća i ostvarivanje maksimalnih koristi za vlasnike, već u velikoj mjeri određuje opstanak poduzeća i njegovo preživljavanje u globalnom svjetskom okruženju. Nestalnost cijena utječe također na poslovne partnere poduzeća i na njihovo poslovanje te posredno na mogućnost ispunjavanja njihovih obveza prema nama. Nesigurnost tržišnih cijena znači za poduzeće i nesigurnost zbog mogućeg povećanja zaduženosti ili smanjenja opsega sredstava, što pokazuje da se sve izloženosti financijskim rizicima konačno odražavaju i na platnu sposobnost i likvidnost poduzeća. Opširnije o tome u nastavku članka.

Računovodstvene informacije o profitabilnosti proizvoda temeljene na kontribuciji

rrif - 10.2003, str. 56
Poslovna politika uprave bit će učinkovita ako se zasniva na primjeni znanstvenih spoznaja i kombinaciji čimbenika poslovanja. Mnogo je tih čimbenika a informacije proizašle iz odabranog postupka obračuna tro- škova jedne su od njih. Računovodstvo ima, uz ostalo, zadaću osigurati informacije o obračunu troškova prema zahtjevu uprave, ali i propisanom postupku za financijsko izvješćivanje. Kada uprava za potrebe odlučivanja prihvati informacije proizašle iz propisanog postupka obračuna troškova, onda računovodstvo osigurava samo te informacije. U praksi uvijek ne mora biti tako, jer različiti postupci obračuna troškova ne pružaju informacije jednakih kvalitetnih obilježja i pouzdanosti za donošenje odluka. Zato nerijetko uprava zahtijeva od računovodstva pripremu obračuna troškova odabranom metodom. U ovom članku je u središtu pažnje obračun troškova doprinosa učinka pokriću fiksnih troškova i financijskog rezultata.

Korporativno financijsko izvješćivanje Europske unije - potvrđivanje MRS-ova

rrif - 10.2003, str. 62
Uredba o primjeni MRS-ova u zemljama članicama EU usvojena je 19. srpnja 2002. U preambuli Uredbe se ističe da se s ciljem boljeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta od kompanija čijim dionicama se javno trguje, pri izradi konsolidiranih financijskih izvješća, mora zahtijevati primjena jedinstvenog seta visokokvalitetnih međunarodnih računovodstvenih standarda, te da su oni doista globalni standardi.

Knjiženje ulaganja, rashoda i primitaka u proračunskom računovodstvu

rrif - 10.2003, str. 64
Posebnost poslovanja osoba koje pri iskazivanju poslovnih događaja moraju koristiti pravila propisana proračunskim računovodstvom, unosi dvojbe oko načina njihova knjigovodstvenog iskazivanja.

S obzirom na to da ne postoji pravilnik kojim bi se, kao što je to bilo svojstveno prijašnjim istovrsnim računovodstvenim pravilima, detaljno propisivao način knjiženja prepoznatljivih poslovnih događaja, u ovom članku istražujemo bit poslovnih događaja u svezi s udjelima u novčanim investicijskim fondovima, s vrijednosnim usklađenjem imovine, s rezerviranjima, s proračunskom zalihom, s povratom poreza na dodanu vrijednost i s iskazivanjem potraživanja, te dajemo prijedloge knjiženja.

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 10.2003, str. 70
Na svom redovitom mjesečnom zasjedanju održanom 22. - 24. srpnja 2003., Odbor je nastavio raspravu o poboljšanju postojećih računovodstvenih standarda. Posebna se rasprava vodila o MRS-u 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja, MRS-u 8 - Računovodstvene politike, promjene procjena i pogreške, MRS-u 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS-u 17 - Najmovi, te MRS-u 40 - Uložena imovina.

Otkud točno dolazi profit računovodstveno-revizorskim tvrtkama?

rrif - 10.2003, str. 71
Otkud točno dolazi vaš profit? Kako ga analizirati? Kako ga usporediti s drugima? Pročitajte ove savjete manjim i srednjim računovodstveno-revizorskim tvrtkama.

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 10.2003, str. 72
  Računovodstveni obračun prava na zagađivanje
 • Financijska međuizvješća IAASB
 • Standardi vrednovanja za 2003.

Rejting kao suvremeni instrument ocjene boniteta

rrif - 10.2003, str. 74
Rejting ima veliku važnost za pridobivanje i vezanje kupaca i suradnika, za postizanje boljih uvjeta nabave kod dobavljača, za banke u svrhu osiguranja kapitala i postizanja boljih uvjeta dobivanja kapitala, za medije radi boljeg prezentiranja tvrtke, za burzu radi uspješnog uključivanja, te za olakšanje moguće akvizicije i spajanja. Rejting kao suvremena ocjena boniteta bitno osvjetljava šanse i rizike nekog poduzetnika te pridonosi predusretanju poslovne krize. O tome kako se utvrđuje rejting čitajte u nastavku članka.

Prognoziranje naplate potraživanja u trgovačkom društvu

rrif - 10.2003, str. 80
Od brojnih odgovornih zadataka menadžmenta trgovačkog društva, važnu ulogu ima i upravljanje likvidnošću, a u sklopu toga ključno mjesto zauzima naplata potraživanja. Tim više što je nelikvidnost za trgovačka društva kobna, jer kada ona traje duže vremensko razdoblje obično prelazi u nesposobnost plaćanja. To je najčešći uzrok sve brojnijih stečajeva i likvidacija trgovačkih društava. Sukladno Stečajnom zakonu1 nesposobnost za plaćanje trgovačkog društva je jedan od dvaju stečajnih razloga na temelju kojih se pokreće i otvara stečajni postupak nad trgovačkim društvom. S obzirom na to da je likvidnost u smislu naplate potraživanja u našim gospodarskim uvjetima još uvijek ozbiljan problem za menadžment, potrebno mu je pridati posebnu pozornost.

Poslovno planiranje (predviđanje) uporabom regresijske analize

rrif - 10.2003, str. 85
U ovom članku autor naglašava mogućnost jednostavne primjene statističke metode regresijske analize u predviđanju i planiranju prihoda od prodaje. Raširenost i jednostavnost primjene računalnog programa EXCEL omogućava upotrebu višestrukih regresijskih jednadžbi u predviđanju određenih pojava, i to ne samo u području prodaje, marketinga, već i u financijskim, računovodstvenim i ostalim analizama.

Dokazivanje sposobnosti u postupku javne nabave

rrif - 10.2003, str. 89
Uputa ponuditeljima za izradu ponude u postupku javnog nadmetanja i u drugom stupnju ograničenog postupka nadmetanja su sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Jedan od bitnih podataka u okviru upute ponuditeljima je i način dokazivanja, dokazi i dokumentacija koje ponuditelji trebaju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti.

Što bi sve moglo pri dokazivanju sposobnosti biti važno, pojašnjava autorica u slučaju nadogradnje objekta za što se provodi postupak javnog nadmetanja.

Porezne pogodnosti u 2003. za trgovačka društva

rrif - 10.2003, str. 92
Kako platiti što manje poreza a pritom poslovati u skladu s propisima - oduvijek je za poduzetnike bilo aktualno pitanje.

U članku se iznose zakonske mogućnosti koje omogućuju porezne pogodnosti, a koje vrijede u 2003. godini. Iako one nisu potpuno nove, držimo korisnim (na vrijeme) podsjetiti na njih kako bi se mogle realizirati. Uz to se iznosi i nekoliko novosti.

Plaćanje PDV-a kod nenaplaćenih izvoznih isporuka

rrif - 10.2003, str. 101
Od 18. lipnja 2003., od kada je stupio na snagu Zakon o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03.), česta su pitanja poreznih obveznika o tome je li se i dalje primjenjuju odredbe čl. 13., st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 47/95. do 73/00.). Riječ je o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na izvozne isporuke koje nisu naplaćene u roku što ga propisuju navedene odredbe toga Zakona, s obzirom na nove odredbe Zakona o deviznom poslovanju koje ne propisuju rokove za naplatu izvoznih isporuka.

Opširnije o tome piše u nastavku naša suradnica iz Ministarstva financija.

Porezne olakšice obrtnika i fizičkih osoba u 2003. godini

rrif - 10.2003, str. 102
S početkom 2003. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 150/02.) kojim su znatno proširene porezne olakšice obveznika poreza na dohodak. Osim osnovnog osobnog odbitka koji se primjenjuje kod obračuna poreza na dohodak iz plaće već kod svake isplate tijekom godine, obveznici poreza na dohodak će po isteku poreznog razdoblja - 2003. godine moći koristiti osobne olakšice, odnosno zatražiti povrat poreza na dohodak temeljem porezne prijave s osnove plaćenih troškova za zdravstvene usluge i ortopedska pomagala, i s osnove troškova nastalih u svezi s rješavanjem potreba trajnog stanovanja. Pojašnjenja tih odredaba dana su upravo donesenim Pravilnikom o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 13. rujna 2003., objavljenim u Narodnim novinama 140/03. O tome pišemo u ovom članku.

Odgovori na pitanja iz prakse (III.)

rrif - 10.2003, str. 105
Podsjećamo da smo ove godine u broju 5/03., str. 87. i broju 7/03., str. 101. objavili niz odgovora koji mogu, ako ste imali takav ili sličan problem, riješiti ili pomoći u rješavanju i vašeg slučaja. Ovim izborom nastavljamo našu praksu u kojoj savjetnici RRiF-a odgovaraju na pitanja koja su se pojavila u proteklom razdoblju.
  Mora li se obračunati i platiti porez na dohodak od kapitala prilikom isplate menadžerske nagrade koja tereti dobitak 2002. godine iako se ta isplata smatra dohotkom (plaćom) zaposlenika?
 • Kada i na koji način porezni obveznik može smanjiti poreznu osnovicu te ispraviti prethodno izdani račun za isporuku dobra ili obavljene usluge?
 • Gdje se mogu dobiti podatci o brojevima računa poslovnih subjekata?
 • Mogu li domaće pravne osobe za potrebe službenog puta kupiti stranu gotovinu kod ovlaštenog mjenjača?
 • Može li obrtnik biti stranac?

Postupak privremenog uvoza i izvoza robe na ATA karnet

rrif - 10.2003, str. 109
ATA karnet je carinski dokument temeljem kojeg se carinski postupak privremenog uvoza robe s potpunim oslobođenjem od plaćanja carine i poreza, postupak privremenog izvoza robe, kao i provozni postupak (tranzit) obavlja bez podnošenja nacionalnih carinskih isprava. Stoga ATA karnet zamjenjuje nacionalnu carinsku deklaraciju i svu ostalu dokumentaciju koja se uobičajeno prilaže uz carinsku deklaraciju.

Više o tome pročitajte u ovom članku

Novosti u ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 10.2003, str. 112
Novelom Zakona o ugostiteljstvu produžen je rok za ponovnu kategorizaciju i utvrđivanje posebnog standarda i posebne kvalitete, te delegirana nadležnost sa Ministarstva turizma na nadležne urede, što će sigurno imati pozitivnih učinaka jer će zainteresirani ugostitelji očigledno brže i efikasnije dolaziti do potrebnog rješenja, koje je nužan uvjet za početak obavljanja djelatnosti.

O tome i drugim novostima piše u nastavku naša suradnica iz Državnog inspektorata.

Poslovi s vrijednosnim papirima i udjelima u investicijskim fondovima

rrif - 10.2003, str. 114
Dana 10. rujna 2003. Savjet Hrvatske narodne banke donio je šest odluka koje se temelje na Zakonu o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03.). Skupa s odlukama koje je donio Savjet odnosno guverner Hrvatske narodne banke u srpnju 2003. (njih osam), podzakonska regulativa sadrži ukupno 12 odluka i jednu uputu. Od ukupno planirane podzakonske regulative čije donošenje je u nadležnosti Hrvatske narodne banke preostalo je donošenje odluke kojom će se propisati obveza izvješćivanja o kapitalnim poslovima (o izravnim ulaganjima, poslovima s vrijednosnim papirima, kreditnim poslovima i depozitnim poslovima) te Uputa za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom.

Plaćanje i naplata u devizama u zemlji te u kunskoj i stranoj gotovini i čekovima

rrif - 10.2003, str. 117
U novom setu odluka, njih šest, koje su dio regulative deviznog sustava, dvije od njih koje uređuju dio deviznog poslovanja navedenog u naslovu teksta, pripadaju onima zbog kojih je bila do dana njihovog stupanja na snagu ograničena primjena pripadajućih odredaba Zakona o deviznom poslovanju.

Riječ je o Odluci o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji i Odluci o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima.

Obje odluke objavljene su u Narodnim novinama, br., 146., od rujna 2003., a stupile su na snagu 25. IX. 2003.

Ovom prilikom upozoravamo na to da je uz ovaj set odluka donesena i Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom (Nar. nov., br. 145/03.). S obzirom na to da se ova odluka primjenjuje tek od 1. siječnja 2004. o njoj ćemo pisati u jednom od idućih brojeva časopisa.

K tomu, Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom počinje se primjenjivati tek od 1. siječnja 2005. Uz nju se očekuje, radi odgovarajućeg provođenja, donošenje uputa za njenu primjenu, o čemu ćemo pisati naknadno.

Agenda 2010 - reforma gospodarskog i socijalnog sustava Njemačke

rrif - 10.2003, str. 122
Savezni kancelar Gerhard Schröder je 14. ožujka 2003. predložio opsežni program promjena pod nazivom "Agenda 2010". Cilj "Agende 2010" jest potaknuti gospodarsku dinamiku u Njemačkoj, kratkoročno i dugoročno jačati gospodarstvo, stvarati nova radna mjesta i modernizirati socijalni sustav, kako bi se dugoročno osigurali i smanjili troškovi života.

Predložene mjere izazvale su velike rasprave u medijima i javnosti. U članku se prikazuje "Agenda 2010", prema podatcima dostupnim na web stranicama njemačkih državnih institucija. Koristit će se i argumentacija kojom se prilikom opravdanja predloženog reformskog programa služi i vladajuća koalicija, dok će kritike koje upućuju brojne društvene skupine (npr. sindikati, političke stranke) biti izostavljene. Razlog tome jest činjenica da je namjera ovoga članka pružiti kratki prikaz predloženih i očekivanih reformskih mjera, bez namjere ulaska u njihovu možebitnu opravdanost i prihvatljivost (o čemu se s dosta dvojbe govori u njemačkoj javnosti).

Novosti u stečajnom postupku

rrif - 10.2003, str. 126
Dana 2. rujna 2003. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 123/03., dalje: ZID SZ/03.). Ovo je treća izmjena i dopuna Stečajnoga zakona (Nar. nov., br. 44/96., dalje: SZ) od njegova stupanja na snagu 1. siječnja 1997. Prva je učinjena Zakonom o izmjenama i dopunama Stečajnoga zakona iz 1999. godine (Nar. nov., br. 29/99.), a druga Zakonom o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona iz 2000. godine (Nar. nov., br. 129/ 00.). Svrha izmjena i dopuna u sva tri navrata bila je ostvariti što je moguće kraće trajanje stečajnoga postupka. Stečajni postupak se provodi radi skupnoga namirenja vjerovnika stečajnoga dužnika, unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima (čl. 2., st. 1. SZ), s tim što je nakon otvaranja stečajnoga postupka dopušteno izraditi stečajni plan u kojemu se može odstupiti od zakonskih odredaba o unovčenju i raspodjeli stečajne mase (čl. 213., st. 1. SZ). Da bi se to postiglo, potrebno je u što kraćem roku unovčiti dužnikovu imovinu i s dobivenim novcem namiriti vjerovnike. Ponekad se međutim događa da stečajni postupak traje pet ili više godina i da se stečajna masa (imovina dužnika) potroši za namirenje troškova stečajnoga postupka (nagrade i izdatci stečajnoga upravitelja) i ostalih obveza stečajne mase (plaće radnicima, obveze koje preuzima stečajni upravitelj), a stečajni vjerovnici ostaju nenamireni. To je u suprotnosti s ciljem koji se treba postići provedbom stečajnoga postupka, pa je trebalo učiniti neka poboljšanja. Kakva, i koliko će to stečaj učiniti možda učinkovitijim, pišemo u nastavku.

Naknade plaća za bolovanje i porodni dopust

rrif - 10.2003, str. 135
Pravo na naknade za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti ili porodnog dopusta osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja je uređeno Zakonom o zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 94/01. do 117/ 03.) i Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 93/03.). U ovom članku pišemo o pravima i načinu utvrđivanja novčane naknade samo onih osiguranika koji ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja na temelju radnog odnosa, odnosno radnika kod pravnih i fizičkih osoba.

Izvješća o plaćama i drugim primitcima prema novom Pravilniku o porezu na dohodak

rrif - 10.2003, str. 146
Od 13. rujna 2003. primjenjuje se novi Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 140/03.). Između ostalog ovim Pravilnikom uređuje se i način izvješćivanja o obračunanim doprinosima i porezu na dohodak iz plaća i drugih primitaka na obrascima ID, IDD i IDD1 koji su nešto izmijenjeni u odnosu na dosad primjenjivane obrasce. U ovom članku upućujemo na početak primjene tih odredaba Pravilnika i ogledne primjere popunjenih obrazaca.

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 10.2003, str. 157
  Sjednica Glavnog odbora
 • Poziv na godišnju - izbornu skupštinu udruge Hrvatski računovođa
 • Poziv na svečanu promociju ovlaštenih računovođa Zagreba i Splita

Novi propisi

rrif - 10.2003, str. 159

Poslovne obavijesti

rrif - 10.2003, str. 162
  Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka, stopa poreza i prireza na dohodak i uplatnih računa u 2003.
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u rujnu 2003.
 • Pregled srednjih tečajeva kuna za neke valute prema tečajnici HNB
 • Pregled kamatnih stopa EURIBOR, LIBOR I ZIBOR
 • Zajmovi, kamate i porezi u 2003.
 • Blagdani u mjesecu listopadu 2003.
 • Konformni koeficijenti za godišnju zakonsku zateznu kamatnu stopu 6,00%
 • Konformni koeficijenti za godišnju zakonsku zateznu kamatnu stopu 15,00%

Objava rezultata poslovanja

rrif - 10.2003, str. 188
  TLM- Tvornica lakih metala d.d., Šibenik
 • Vodogradnja Osijek d.d.
 • Veterina d.o.o., Kalinovica
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)