RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Je li računovodstvo u krizi?

rrif - 5.2002, str. 5

Ukinut je blagajnički maksimum i evidentiranje obračunskog plaćanja

rrif - 5.2002, str. 7

Računovodstvo stvari dugotrajne imovine u ortaštvu

rrif - 5.2002, str. 9

Računovodstvo poslovanja s kreditnim karticama

rrif - 5.2002, str. 14

Temelji proračunskog računovodstva

rrif - 5.2002, str. 26

Balanced Scorecard - Uravnotežena karta ciljeva

rrif - 5.2002, str. 34

Izvješćivanje o plaćama i materijalnim pravima radnika (obrasci SPL i TMP)

rrif - 5.2002, str. 40

Interna revizija proračunskih korisnika

rrif - 5.2002, str. 44

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 5.2002, str. 48

Financijska konsolidacija likvidnosti i likvidne imovine trgovačkog društva

rrif - 5.2002, str. 53

Naplata zadužnice u postupku pred sudom

rrif - 5.2002, str. 58

Odgoda ili obročno plaćanje poreznog duga

rrif - 5.2002, str. 63

Povrat PDV-a inozemnim građanima

rrif - 5.2002, str. 67

Porezni status društava u stečaju i likvidaciji

rrif - 5.2002, str. 73

Radno vrijeme u ugostiteljstvu

rrif - 5.2002, str. 78

Ugovori o leasingu kao temelj privremenog uvoza

rrif - 5.2002, str. 82

Postupak carinjenja robe

rrif - 5.2002, str. 85

Držanje deviza u inozemstvu i dalje nije slobodno

rrif - 5.2002, str. 87

Otkazni rokovi ugovora o radu i mogućnost odricanja

rrif - 5.2002, str. 90

Utvrđene su nove osnovice na koje se plaća doprinos za zdravstveno osiguranje

rrif - 5.2002, str. 92

Plaćanje posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu i za službena putovanja u inozemstvo

rrif - 5.2002, str. 97

Prijava staža osiguranja za 2001.

rrif - 5.2002, str. 99

Ostvarivanje prava na naknadu plaće za bolovanje

rrif - 5.2002, str. 109

Obračun doprinosa iz plaća i na plaće nakon promjene osnovica

rrif - 5.2002, str. 119

Financijski i porezni aspekti odabira poslovnog automobila

rrif - 5.2002, str. 126

Utvrđivanje plaće s osnove uporabe automobila za osobni prijevoz

rrif - 5.2002, str. 134

Izbor poslovnog automobila

rrif - 5.2002, str. 138

Ponuda leasinga za pravne osobe i obrtnike

rrif - 5.2002, str. 142

"Otvorena organizacija" - temeljna upravljačka i marketinška obilježja

rrif - 5.2002, str. 147

Tržišna borba Adidasa i Nikea

rrif - 5.2002, str. 153

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 5.2002, str. 155

Novi propisi

rrif - 5.2002, str. 157

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 5.2002, str. 159

Vijesti iz Europske unije i svijeta

rrif - 5.2002, str. 160

Gospodarska statistika

rrif - 5.2002, str. 162

Poslovne obavijesti

rrif - 5.2002, str. 167
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)