RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Ispitivanje izvora za stjecanje nekretnina - novo pitanje poreznog sustava

rrif - 5.2001, str. 3
Pitanje koje je povod ovome članku (pravne norme koje uređuju oblik i sadržaj prijave poreza na promet nekretnina) spada po prirodi stvari u pitanja od interesa za veliki broj adresata jer tijekom života većina pravnih i fizičkih subjekata dođe u prigodu stjecanja ili otuđenja ili opterećenja nekretnina. Upravo zato je i vrlo logično burno i negativno reagiranje javnosti na podzakonski akt do kojega po prirodi stvari dolazi nažalost post festum, a ne prije donošenja, dakle u vrijeme kada nikakvi (a posebno ne oni negativni) učinci nisu nastali. No, to je samo jedna dimenzija problema. Kako bi se stjecatelji nekretnina trebali ponašati spram zahtjeva o navo đenju izvora iz kojih plaćaju nabavu nekretnine, to pitanje umnogome zavisi od daljnjeg postupanja Porezne uprave i provedbi spornih odredaba Pravilnika. Teško je pretpostaviti da je svrha i cilj prikupljanja ovih podataka tek radi statistike, pa zato ovo pitanje zaslužuje širu stručnu pozornost. O čemu se tu sve radi, više u nastavku članka.

Europska komisija predlaže uvođenje obvezne primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda

rrif - 5.2001, str. 11
Europska komisija je predstavila prijedlog Uredbe1 koja zahtijeva od svih europskih kompanija listiranih na reguliranim tržištima, uključujući banke i osiguravajuća društva, izradu konsolidiranih financijskih izvješća u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima. Rečena Uredba na snagu treba stupiti najkasnije tijekom 2005. Ona bi zemljama članicama pružila mogućnost da rečeni zahtjev u svezi s primjenom Međunarodnih računovodstvenih standarda prošire i na nelistirane kompanije, te na pojedinačna financijska izvješća. Ova Uredba bi pomogla u uklanjanju zapreka za međunarodno trgovanje vrijednosnicama osiguravajući veću transparentnost i jednostavniju usporedbu financijskih izvješća pojedinih društava unutar Europske unije. Tako bi se povećala efikasnost tržišta i smanjio trošak pribavljanja kapitala za kompanije. Isti prijedlog je prioritetna mjera Financial Service Action Plana (ključnog elementa stvaranja integriranog tržišta financijskim uslugama). Također je u skladu sa strategijom naglašenom u Priopćenju2 Europske komisije iz lipnja 2000. glede budućnosti financijskog izvješćivanja u Europi.

Bilješke uz financijske izvještaje i objavljivanja

rrif - 5.2001, str. 13
Financijski izvještaji osnova su pri donošenju većine ekonomskih odluka različitih korisnika tih izvještaja. Stoga je i cilj financijskih izvještaja da pruže informaciju o financijskom položaju trgovačkog društva, uspješnosti, novčanom tijeku i svim ostalim informacijama značajnim za korisnike izvještaja. Također, vrlo je važno osigurati i usporedivost financijskih izvještaja trgovačkog društva s izvještajima tog društva za prethodna razdoblja i s financijskim izvještajima drugih društava. Da bi se to moglo ostvariti struktura i sadržaj financijskih izvještaja moraju biti standardizirani na način kako to određuju Međunarodni računovodstveni standardi (dalje: MRS) i Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 90/92.).

Zbog ograničenosti prostora opisat ćemo zahtjeve MRS-ova za objavljivanje za samo nekoliko pozicija iz financijskih izvještaja, odnosno onih koje se najčešće pojavljuju u financijskim izvještajima hrvatskih poduzeća, a ujedno smo ih mi smatrali najzanimljivijim za čitatelje kao što su:

  potraživanja od kupaca,
 • zalihe,
 • nekretnine, postrojenja i oprema,
 • obveze za primljene kredite,
 • najam,
 • povezane stranke,
 • temeljne pogreške, promjene računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena,
 • događaji nakon datuma bilance.
Sadržajem financijskih izvještaja bavi se MRS 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja. Dodatni zahtjevi za objavljivanje - bilješke, definirani su u svakom pojedinom MRS-u.

Poslovne knjige poduzetnika - zaključak i čuvanje

rrif - 5.2001, str. 22
Poslovne knjige su temelj za izradu financijskih i poreznih izvješća. Svi podatci u poslovnim knjigama moraju biti utemeljeni na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama. U tom kontekstu treba zajedno promatrati poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju te pri njihovu zaključku i čuvanju poštovati kako računovodstvene tako i porezne propise. U ovom članku daje se osvrt na zaključak i čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava poduzetnika, kako onih koji vode dvojno knjigovodstvo (obveznika poreza na dobitak) tako i onih koji vode jednostavno knjigovodstvo (obveznika poreza na dohodak).

Poslovanje konsignacijske prodaje strane robe

rrif - 5.2001, str. 28
Konsignacijska prodaja strane robe uređena je odredbom čl. 37. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 11/96. do 75/99.). Pritom je bitna pretpostavka postojanje pisanog ugovora sa stranom osobom.

Uvjeti za konsignacijsku prodaju prema navedenoj se odredbi uređuju Carinskim zakonom. U ovom članku razmatramo konsignacijsku prodaju robe nakon donošenja novog Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99. do 73/00.), Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/99. do 77/00.) i drugih propisa kojima je uređeno provođenje tog zakona i uredbe za njegovo provođenje.

Suvremeno računovodstvo proizvodnje

rrif - 5.2001, str. 36
Funkcija proizvodnje je središnja poslovna funkcija. Ona uslijed velikih promjena u okruženju poduzeća mora promijeniti ustrojstvo. Za suvremenu je proizvodnju mnogo važnija njezina fleksibilnost nego produktivnost. Učinkovitost (produktivnost) nije dovoljna za uspješno poslovanje. Računovodstveni informacijski sustav mora se znati prilagoditi tim novim zahtjevima. U članku autor raspravlja o suvremenim računovodstvenim informacijama fleksibilne proizvodnje, analiziranju uspješnosti proizvoda i analiziranju unutarnje poslovne uspješnosti.

Pokazatelji suvremenog menadžerskog računovodstva u tvrtkama

rrif - 5.2001, str. 42
Investitori i vlasnici hoće znati kako tvrtka koristi njihov kapital. Oni trebaju pokazatelje sposobnosti tvrtke prilagođene suvremenim uvjetima poslovanja: intenzivnim promjenama i visokom stupnju neizvjesnosti koje nose te promjene. Pokazatelji uspješnosti utemeljeni na klasičnom računovodstvenom sustavu (dobitak, koeficijenti povrata i dr.) nisu dovoljni za iskazivanje i planiranje uspjeha menadžmenta, on se mora oslanjati na mjere kojima će dosljedno prikazivati rast ekonomske vrijednosti tvrtke za budućnost. Ovdje prikazane mjere predmet su menadžerskog računovodstva.

Svrha je da se shvati kako su stavke iz klasičnog računovodstva nedovoljan izvor informacije za donošenje odluka u suvremenim uvjetima poslovanja. Kako formirati djelotvorniji izvor informacije?

Nerealizirani dobitci i gubitci u zalihama u postupku konsolidacije

rrif - 5.2001, str. 48
U sastavljanju konsolidiranih financijskih izvješća prema pravilima Međunarodnih računovodstvenih standarda isključivanje nerealiziranih dobitaka i gubitaka u zalihama dio je postupka konsolidacije. Konsolidirana financijska izvješća izvještavaju o odnosima grupe i okruženja prikazujući grupu kao jedno poduzeće, zbog čega se prilikom sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća eliminiraju transakcije između članica grupe. Svrha konsolidiranih financijskih izvješća je pružanje informacija upravi za upravljanje grupom poduzeća/trgovačkih društava, vlasnicima za kontrolu rada uprave i potencijalnim ulagačima o korisnosti ulaganja i drugim korisnicima tih izvješća radi zadovoljenja njihovih potreba i interesa. Ovisno o odnosu vrijednosti zaliha prema financijskom rezultatu grupe, o ustroju nabave i prodaje i o politici transfernih (unutargrupnih ili internih) cijena, nerealizirani dobitci u zalihama mogu znatno mijenjati financijski rezultat grupe. Zbog toga, i s obzirom na potrebu istinitog i fer iskazivanja financijskog rezultata grupe u konsolidiranim financijskim izvješćima, isključivanje u postupku konsolidacije tih financijskih izvješća pravilno izračunanih nerealiziranih dobitaka i gubitaka u zalihama dobiva na važnosti. U nastavku je prikazano izračunavanje nerealiziranih dobitaka i gubitaka u zalihama i pravila kojih se pritom treba držati kako bi procjena vrednovanja zaliha za grupu u konsolidiranim financijskim izvješćima bila fer i pošteno iskazana.

Mjesečni obračun rezultata poslovanja poduzeća na temelju proizvodnih radnih naloga

rrif - 5.2001, str. 51
U časopisu RRiF, br. 3/2001. objavljen je članak "Radni nalog u obračunu poslovanja". Tu je prikazano i podrobno obrazloženo sve što se odnosi na izdavanje, izvršavanje i obračun proizvodnog radnog naloga u jednom proizvodnom poduzeću. Previdom je iz primjera obračuna radnog naloga izostavljena na str. 62. i 63. tablica br. 5, koja predstavlja primjer obračuna jednog potpuno dovršenog proizvodnog radnog naloga. Zbog toga je ta tablica uvrštena u primjer mjesečnog obračuna rezultata poslovanja poduzeća kao prilog tablici OPTAB 3, koji je prikazan i objašnjen u ovom članku.

Novi ispit na ovlaštene računovođe (revizore) u SAD

rrif - 5.2001, str. 59
Nakon desetljeća jedinstvenog ispita za ovlaštenog javnog računovođu u Americi (CPA), revizorska profesija traži potpuno novi ispit. Sastavlja ga odbor u kojem su predstavnici mnogih područja računovodstva. Svrha ispita posve je drukčija, a drukčiji je i način ispitivanja. Prvi kandidati polagat će po njemu 2003. godine. Ispit neće biti toliko temeljen na usvojenom znanju kao dosadašnji, već na vještinama i korištenju računala. U njega su uključeni deseci stručnih i profesionalnih tijela i tisuće stručnjaka. Na njemu se radi godinama, pa predlažemo da odmah počnemo "posuđivati" od njih, ili ljepše, "reciklirati" njihove ideje.

Prikazujemo vam ovaj vrlo zanimljiv članak iz najnovijeg broja američkog časopisa Journal of accountancy.

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 5.2001, str. 61
  I Britaniji predstoji usklađivanje s Međunarodnim računovodstvenim standardima
 • Ukinuta grupa G4 + 1 donositelja računovodstvenih standarda
 • EU - Neovisnost revizora
 • Smrtonosni virus ebitda u vrednovanju kompanije

Bankarske garancije u poslovnim aktivnostima

rrif - 5.2001, str. 63
Poslovna praksa razvila je nekoliko vrsta bankarskih garancija. Iako se u praksi najčešće susreću određene vrste garancija, to nikako ne znači da se garancije ne mogu izdavati za bilo koju obvezu koju stranke koje su je ugovorile smatraju opravdanom. Bankarske garancije mogu se izdavati za izvršenje različitih obveza.

Kamate u kreditnim odnosima fizičkih i pravnih osoba

rrif - 5.2001, str. 67
Prema Zakonu o porezu na dohodak koji se počeo primjenjivati od početka 2001. godine ne oporezuju se kamate na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiro-računu, tekućem i deviznom računu, koje isplaćuju banke i štedno-kreditne zadruge te kamate po vrijednosnim papirima izdanim prema posebnim propisima. Svi ostali primitci od kamata koje ostvaruju fizičke osobe od pozajmljivanja novca smatraju se dohotkom od kapitala i oporezuju se porezom na dohodak. Ako poslodavac odobri radniku ili nekoj drugoj fizičkoj osobi koja je s poslodavcem u poslovnoj ili osobnoj povezanosti, beskamatni zajam ili uz kamatu po nižoj stopi od 6%, tada mu je ustupio pravo raspolaganja novcem uz pogodnost koja se utvrđuje kao razlika između ugovorene kamate i kamate po stopi od 6%, a ta pogodnost se smatra plaćom u naravi odnosno dohotkom od nesamostalnog rada i oporezuje se. No, to nisu sve novosti koje su nam donijeli novi porezni propisi u svezi s kamatama, a da biste se s tim više upoznali preporučujemo Vam da pročitate ovaj članak.

Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

rrif - 5.2001, str. 74
Mjesečne svote predujmova poreza na dohodak i prireza obvezni su, po rješenju ispostave Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, plaćati svi obrtnici koji ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja kao i drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrt. Utvrđena svota mjesečnog predujma može se temeljem zahtjeva poreznog obveznika i promijeniti. O načinu na koji ispostave Porezne uprave utvrđuju nove mjesečne predujmove poreza te donose izmijenjena rješenja postojećih predujmova na osnovi obrade godišnjih poreznih prijava (koji posao je upravo u tijeku), pročitajte u nastavku članka.

Obračunavanje i plaćanje naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta

rrif - 5.2001, str. 80
U cijeni naftnih derivata je od 30. ožujka 2001. sadržana i naknada za financiranje građenja i održavanje javnih cesta po litri uvezenog ili proizvedenog i isporučenog naftnog derivata. To znači da obveznici - a to su proizvođači i uvoznici naftnih derivata - trebaju osim posebnog poreza na naftne derivate i poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), obračunati i ukalkulirati u svoje prodajne cijene i navedenu naknadu. Jasno, to ne znači da povećanje cijena naftnih derivata isključivo ovisi o visini ove naknade, ali svakako utječe na njeno formiranje. O čemu pritom obveznici plaćanja ove naknade moraju voditi računa te kako trebaju obračunavati i plaćati naknadu, pišemo u nastavku.

Obrtnička djelatnost u razdoblju privrememe obustave

rrif - 5.2001, str. 82
Status privremene obustave obrta ili tzv. "mirovanja" obrtničke djelatnosti je specifičan položaj registrirane djelatnosti, a mogu ga kao jednu vrstu "povlaštenog" položaja koristiti jedino fizičke osobe odnosno obrti i slobodna zanimanja, a ne i trgovačka društva. Pritom treba istaknuti da obrti u razdoblju privremene obustave ne gube pravnu osobnost, dakle nisu likvidirani, nego iz određenih objektivnih razloga privremeno prestaju obavljati djelatnost o čemu obvezatno obavještavaju Ured za gospodarstvo. Međutim, kako se i u tom razdoblju događaju neke poslovne promjene, treba ih evidentirati u poslovnim knjigama i evidencijama. O tome pišu autorice ovoga članka.

Minimalni tehnički uvjeti za prodaju robe na malo izvan prodavaonica

rrif - 5.2001, str. 91
I za prodaju robe na malo izvan maloprodajnih objekata prodavatelji - trgovci trebaju zadovoljiti propisane uvjete koji proizlaze iz trgovačkih propisa, propisa o PDV-u, propisa o zaštiti na radu i dr. Ističemo da smo o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima prodaje na veliko i malo iz istog poslovnog prostora pisali u časopisu RRiF br. 1/2001., str. 181., a u ovom se članku objašnjavaju uvjeti za obavljanje trgovine izvan prodavaonica te posebni oblici trgovanja.

Ugovor o građenju

rrif - 5.2001, str. 99
U našem časopisu Računovodstvo, revizija i financije prikazali smo, tijekom 2000. godine u brojevima od 4. do 12. i u 1, 2 i 3 ove godine, praktične primjere dvostrano obveznih ugovora, koji se često sklapaju u gospodarskim odnosima: ugovor o nalogu, ugovor o komisiji, ugovor o trgovačkom zastupanju, ugovor o posredovanju, ugovor o otpremanju, ugovor o kontroli robe i usluga, ugovor o jamstvu, ugovor o prodaji, ugovor o zamjeni, ugovor o zajmu i ugovor o djelu.

U ovom broju časopisa prikazujemo ugovor o građenju, koji uređuju odredbe čl. 630. do 647. Zakona o obvezim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 3/94., 7/96. i 112/99. - dalje: ZOO).

Privremeni uvoz robe

rrif - 5.2001, str. 102
U ovom članku autor piše o privremenom uvozu robe koja ne podliježe plaćanju carine i poreza, a to je roba koja se izlaže na sajmovima, te roba koja služi privremeno u humanitarne svrhe, ambalaža koja je uporabljena kod uvoza te se vraća natrag, i proizvodi koji privremeno služe za obavljanje obrazovne, znanstvene, kulturne i športske djelatnosti. Na taj se način može privremeno uvesti materijal u svrhu turističke promidžbe, a slično se postupa i s osobnom prtljagom putnika koji posjećuju našu zemlju.

Osim toga u članku se obrađuje i privremeni uvoz opreme koja se neko ograničeno vrijeme koristi za obavljanje gospodarske djelatnosti, a koja u tom slučaju djelomice podliježe plaćanju carine i poreza.

Liberalizacija deviznog sustava

rrif - 5.2001, str. 109
Ove promjene dugo su čekane. Sudionici vanjskotrgovačkog poslovanja napokon su dočekali da mogu i međunarodne dužničko-vjerovničke odnose slobodno kompenzirati, cedirati, asignirati i preuzeti dug, a mogu i tražbine iz izvoznih poslova prodati. Sve pravne poslove mogu, kad to žele, kupiti i držati devize na svojem deviznom računu kod poslovne banke, te ih uporabiti za plaćanje ili druge tzv. terminske poslove. To je značajniji dio novosti što su ih donijele izmjene i dopune Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (Nar. nov., br. 32/01.), a koje su stupile na snagu 10. travnja 2001. Potanje o tome te o drugim novostima piše naša suradnica iz Hrvatske narodne banke.

Koliko nas košta odgoda mirovinske reforme

rrif - 5.2001, str. 115
Mirovinski sustav u našoj zemlji sustav je međugeneracijske solidarnosti u kojem zaposleni financiraju mirovine umirovljenika. Taj sustav proživio je niz kriza uzrokovanih brojnim razlozima i ne može odgovoriti potrebama za financiranjem mirovina u budućnosti. Kako bi se riješili ključni problemi - rasterećenje državnog proračuna i stvaranje uvjeta za nesmetani gospodarski razvoj zemlje - odlučeno je da se postojeći sustav reformira uvođenjem drugog i trećeg mirovinskog stupa. Stupovi su trebali početi funkcionirati 1. srpnja prošle godine. Međutim, to se nije dogodilo i zbog toga je nastao niz društvenih i individualnih gubitaka. Tko je i što izgubio, te što bi mogao izgubiti ako se reforma ponovno odgodi, autor pokušava objasniti.

Unos stvari i prava u društvo

rrif - 5.2001, str. 119
Temeljni kapital trgovačkog društva može se sastojati od imovinskih stvari i prava, a ne samo od novca. Unos stvari i prava treba biti pisano ugovoren, a klauzula intabulandi treba omogućiti društvu slobodno raspolaganje tim stvarima. Potanje o tome u nastavku članka.

Ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

rrif - 5.2001, str. 124
Radni odnos koji se zasniva za sezonske poslove uređen je novim člankom 12a. Zakona o radu (Nar. nov., br. 38/95. do 17/01.). Sadržaj ugovora o radu je bitno različit u odnosu na ugovore o radu na neodređeno vrijeme, pa se zato u ovom članku iznose novosti koje su u primjeni od 10. ožujka 2001. a koje će biti od interesa za poslodavca iz djelatnosti turizma, graditeljstva, poljoprivrede i dr.

Promjena podataka o radnom vremenu u evidencijama mirovinskog osiguranja

rrif - 5.2001, str. 127
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 17/2001.) je uređeno da radno vrijeme ne smije biti duže od 40 sati tjedno, što je izmjena u odnosu na prethodnu odredbu da radno vrijeme ne smije biti duže od 42 sata. Budući da je podatak o radnom vremenu obvezni uglavak prijave obveznika plaćanja doprinosa (poslodavca) poslodavci su obvezni Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje prijaviti promjenu radnog vremena na Tiskanici M-13P.

O tome pišemo u ovom članku.

Plaće državnih službenika i namještenika

rrif - 5.2001, str. 128
Doneseni su novi zakoni koji uređuju prava, obveze i odgovornost i plaće državnih službenika te namještenika i službenika i namještenika u javnim službama.

Napušta se sustav platnih razreda za određivanje plaća, a uvodi se sustav određivanja vrijednosti koeficijenata poslova radnih mjesta. Plaća se utvrđuje kao umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je radnik raspoređen i osnovice za izračun plaće uvećane za 5% za svaku godinu radnog staža.

Više o tome pročitajte u ovom članku.

Inozemni koncerni kupuju njemačke pivovare

rrif - 5.2001, str. 130
Svuda u svijetu globalizacijom se okrupnjava i tržište pivom. U SAD, Velikoj Britaniji i Nizozemskoj nekoliko velikih proizvođača kontrolira tržište. U Njemačkoj, trećem po veličini tržištu piva na svijetu, posluje 1200 pivovara od kojih mnogima ne cvjetaju ruže. Što se doga đa na tom tržištu?

Prikaz knjige

rrif - 5.2001, str. 132
  Sposobnost upravljanja ili karizmatična ličnost, Autor: Rudolf O. Zucha - Sigrun D. Schlick, Naklada: Peter Lang, Frankfurt am Main, 2000.

Novi propisi

rrif - 5.2001, str. 134

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 5.2001, str. 136
  Članovi Udruge "Hrvatski računovođa" na stručnom putovanju u Kinu posjetili su "Institut ovlaštenih računovođa" i revizijsku kuću "Deloitte Touche Tohmatsu" u Pekingu
 • Predsjednik Udruge Hrvatski računovođa sudjelovao u radu Kongresa Europske asocijacije računovođa
 • Prijedlog cjenika računovodstvenih usluga i normativa rada

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 5.2001, str. 147
  Manje i više
 • Optimizam s glavoboljom
 • Utjeha
 • Palac na dolje
 • Lice i naličje
 • Alarmno zvono
 • Sanjarenje
 • Igra brojki
 • Stare i nove priče

Vijesti iz Europske unije i svijeta

rrif - 5.2001, str. 149
  Europska Komisija predstavlja ekonomsku prognozu za zemlje kandidate (2001. - 2002.)
 • Porezni sustav za udruge
 • Ekološki indeks - Finska prva
 • Rusko gospodarstvo u brojkama
 • Zahtjevi za azilom u zemljama Europske unije 2000. godine

Gospodarska statistika

rrif - 5.2001, str. 151
  Gospodarska kretanja
 • Cijene na malo
 • Troškovi života
 • Cijene industrijskih proizvoda pri proizvođačima
 • Cijene ugostiteljskih usluga
 • Industrijska proizvodnja
 • Plaće
 • Vanjskotrgovačka razmjena
 • Unutrašnja trgovina
 • Turizam
 • Zapošljavanje i nezaposlenost tijekom ožujka 2001.
 • Nepodmireni nalozi za plaćanje pravnih osoba evidentirani u Zavodu za platni promet 28. veljače 2001.

Poslovne obavijesti

rrif - 5.2001, str. 160
  Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
 • Pregled osnovica i stopa za plaćanje doprinosa i poreza
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u svibnju 2001.
 • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2001.
 • Konformni koeficijenti zateznih kamata za svibanj 2001.
 • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u travnju 2001.)
 • Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u travnju 2001.)
 • Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. IV. 2001. do 30. IV. 2001.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)